ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566), zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Fabryki Płyt Wiórowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Suwałkach, ul. Dubowo I.

Sprawa prowadzona jest na wniosek TANNE Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej aostasiewicz@um.suwalki.pl.

Informacja została również zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1 (II piętro) oraz w prasie.

296/2017

Top