DwuTygodnik Suwalski

ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 28 25
e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Znajdziesz nas również na: https://www.facebook.com/dwutygodnik

 

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A,
Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz. Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki.

Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów.
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpłatne reklamy i ogłoszenia są publikowanej zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami określonymi w art. 36 Prawa prasowego.

Jeśli chcesz ponownie wykorzystać informacje udostępnione na stronach „DwuTygodnika Suwalskiego” dowiedz się więcej na stronie: Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego „DwuTygodnika Suwalskiego”