na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami o nr geod. 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha – posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, działką nr 32943/4 o powierzchni 0,1355 ha – posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041272/9 oraz działką nr 32944/7 o powierzchni 0,0668 ha – posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00032910/8 położone przy ul. Utrata w Suwałkach. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,6857 ha. Na działkach nr 32943/4 i 32944/7 zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. oraz na całej długości i szerokości 2 m od osi sieci wodociągowej na działkach o nr geod. 32943/4, 32944/7 zabrania się posadowienia budowli w tym lekkich konstrukcji, pylonów reklamowych, wiat śmietnikowych oraz nasadzeń krzewów i drzew. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.02.2020 roku objęte są konturem 12U – tereny zabudowy usługowo – handlowej. W zakresie przeznaczenia podstawowego przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej, w tym zabudowy handlowej o powierzchni sprzedażowej do 2000 m2, w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest realizacja – innych usług z wyłączeniem stacji paliw i usług związanych ze składowaniem, demontażem, recyklingiem, skupem złomu oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, funkcja uzupełniająca – usługi hotelarskie i gastronomiczne, związane z obsługą ruchu turystyczno – tranzytowego. Dopuszcza się również funkcje magazynowe i przemysłowe nie wymagające sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Zakazuje się realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz prowadzenie na zewnątrz budynków na terenach działek budowlanych takich działań jak składowanie, demontaż, recykling oraz skupu złomu. Nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6857 ha przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza: 480 000,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 19 października 2023 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg w dniu 15 lutego 2024 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 czerwca 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

104/2024

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, iod@um.suwalki.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

d) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.

e) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

g) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

h) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.

i) Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.

j) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.