Przedświąteczna sesja

Przedświąteczna sesja

31 marca suwalscy radni obradowali na trzydziestej sesji. Po raz kolejny odbyła się ona w sposób zdalny. W porządku obrad XXX sesji znalazło się kilka sprawozdań i informacji oraz aż siedem projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania. Dużo uwagi suwalscy rajcowie poświęcili problemom seniorów oraz osób z niepełno sprawnościami. Informację o działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawił jej wiceprezes Jan Stanisław Kap. O SSSE pisaliśmy więcej w poprzednim wydaniu „DTS”.

Chorych na COViD-19 przybywa
Niestety stało się to tradycją, że ostatnie sesje rozpoczynają się od informacji o stanie epidemii COViD-19 w Suwałkach. Joanna Dyczewska z suwalskiego Sanepidu poinformowała, że w tym roku zmarło 40 suwalczan z powodu koronawirusa. W dniu sesji (31 marca) na COViD-19 chorowało 393 suwalczan, z czego większość przebywała w domu.
W szpitalu przebywało 77 chorych mieszkańców Suwałk. Jak poinformował Adam Szałanda, dyrektor suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego, siedmiu chorych musi korzystać z respiratora. Sytuacja jest trudna i w ubiegłym tygodniu w suwalskim szpitalu zwiększono do 93 liczbę tzw. miejsc covidowych. Niestety wśród chorych na koronawirusa jest coraz więcej młodych suwalczan.

Mniej kontroli i wirusów poza COViD-19

Z informacji przedstawionej radnym wynika, że w 2020 r. pracownicy suwalskiego Sanepidu, z oczywistych powodów koncentrowali się na zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2. Znacznie ograniczyli swoją działalność kontrolną np. w ubiegłym roku pracownicy Sanepidu nie przeprowadzili żadnej kontroli w 93 suwalskich zakładach żywienia zbiorowego czyli m.in. w stołówkach pracowniczych, żłobkach, przedszkolach i zakładach usług cateringowych. Nie przeprowadzono też kontroli stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
W 2020 r. w Suwałkach wyraźnie zmniejszyła się liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe, ospę wietrzną, boreliozę
i płonicę. Nie odnotowano też zbiorowych zatruć pokarmowych. Pracownicy Sanepidu pozytywnie ocenili też stan wody w sieciach zarządzanych przez suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Szpital Wojewódzki. W wakacje normom sanitarnym odpowiadała też woda na kąpielisku na Zalewie Arkadia. Służby sanitarne bardzo dobrze oceniły stan sanitarno-techniczny Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

Pomoc potrzebującym

Ubiegły rok był niezwykle trudny dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, a zwłaszcza dla osób pracujących w terenie, które często narażały swoje zdrowie i życie pomagając potrzebującym suwalczanom.

W 2020 r. do suwalskiego MOPR wpłynęło o ponad 10% więcej niż przed rokiem wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków, gorących posiłków, pomocy rzeczowej i usług opiekuńczych. Zdecydowanie częściej niż to było wcześniej powodem ubiegania się o pomoc było ubóstwo i związane z tym bezrobocie. Niewykluczone, że do tego wzrostu przyczyniły się wprowadzone w gospodarce ograniczenia związane z epidemią. Odnotowano też duży przyrost liczby złożonych wniosków związanych z alkoholizmem i narkomanią. Na szczęście nie potwierdziły się przewidywania, że przymusowy dłuższy pobyt w domu spowoduje zwiększoną przemoc w rodzinie. Statystyki suwalskiego MOPR wskazują, że tak nie było. W 2020 roku wszczęto mniej niż przed rokiem procedur „Niebieskiej Karty” czyli postępowań w sprawie przemocy w rodzinie.

W 2020 r. suwalski MOPR wypłacił świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” dla 13 357 dzieci (o 405 więcej niż w 2019 r.) na kwotę blisko 75 mln zł czyli o 16,5 mln zł więcej niż przed rokiem.

Senioralny program

Jednogłośnie radni przyjęli program działań na rzecz seniorów w Suwałkach do 2026 roku. To jedno z podstawowych działań społecznych samorządu miejskiego, bo seniorów w Suwałkach gwałtownie przybywa. W 2019 r.

w naszym mieście było o ponad 1 tys. seniorów więcej niż dwa lata wcześniej. Teraz co piąty suwalczanin jest seniorem. Najwięcej ich mieszka na Osiedlu Północ przy ulicach: A. Wierusza-Kowalskiego, gen. K. Pułaskiego i Nowomiejskiej, oraz w centrum miasta przy ulicach: 1 Maja, T. Noniewicza i J. Korczaka. Przyjęty program przewiduje kontynuację działań już prowadzonych na rzecz seniorów, takich jak wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej „Kalina” i Środowiskowy Dom Samopomocy. Suwalscy seniorzy korzystają z programu „Złota rączka dla seniora”, konsultacji geriatrycznych, szczepień przeciwko grypie, a prawie 3,8 tys. z nich korzysta z ulg przysługujących posiadaczom Suwalskiej Karty Mieszkańca. Na rzecz seniorów usługi świadczą też suwalskie placówki opieki zdrowotnej. W Suwałkach działają trzy kluby seniora przy ulicach: F. Chopina 6, T. Kościuszki 71 i Ciesielskiej 15. Ważną częścią przyjętego programu jest integracja międzypokoleniowa i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.

Bezpłatne szczepienia dwunastolatek

Suwalscy radni miejscy jednogłośnie zdecydowali, że w roku 2021 z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
w Suwałkach będą mogły skorzystać dziewczęta posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca, które w tym roku ukończyły 12 lat. W 2021 r. do programu szczepień będzie mogło przystąpić w Suwałkach ok. 394 dziewcząt. Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk polegać będzie m.in. na: przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej, uzyskaniu pisemnej zgody od rodziców lub opiekuna prawnego na wykonanie szczepień, badaniu lekarskim, kwalifikacji do szczepienia i wykonaniu pełnego cyklu szczepień.

Pomogą suwalczanom z niepełno sprawnościami

Radni podzielili pieniądze na realizację zadań na rzecz osób z niepełno sprawnościami w Suwałkach. W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel w Suwałkach przeznaczył nieco ponad 2, 2 mln zł, to o ok. 337 tys. zł więcej niż przed rokiem. W 2021 roku aż 759 360 zł trafi na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 600 tys. zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, a 398 615 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

W ubiegłym roku z suwalskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za pieniądze pochodzące z PFRON ponad 400 suwalczan z niepełno sprawnościami otrzymało przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a 45 z nich usunięto bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania, poprzez m.in. przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, montaż uchwytów, schodołazów i podjazdów z balustradą. Opłacono również m.in. pobyt 94 suwalczan z niepełno sprawnościami na turnusach rehabilitacyjnych oraz udział 35 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pięciu osobom z głębokim niedosłuchem i niemówiącym  zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do nauki i rozwijania mowy lub specjalistyczną klawiaturą.

Transport dla osób z niepełno sprawnościami

Radni przyjęli uchwałę, dzięki której od 1 czerwca suwalczanie z niepełno sprawnościami będą mogli skorzystać z całkowicie nowej usługi w naszym mieście pod nazwą door-to-door. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością ruchową otrzymają pomoc w wydostaniu się np. z mieszkania i dotarciu np. do lekarza lub na wydarzenie kulturalne. Tę usługę będzie świadczył suwalski MOPR do końca listopada 2023 r. Ponad 722 tys. zł na ten cel oraz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, schodołazu i wózka inwalidzkiego suwalski samorząd  miejski pozyskał z funduszy unijnych.

Z  usługi door-to-door bezpłatnie będą mogły skorzystać osoby z niepełno sprawnościami od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18, z możliwością rozszerzenia  usługi na dni wolne od pracy odpowiednio do potrzeb osoby z niepełno sprawnością ruchową. Pierwszeństwo w uzyskaniu przewozów będą miały osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poruszające się na wózkach inwalidzkich, aktywne zawodowo.   Z usługi door-to-door, zgodnie z zasadami programu, nie będą mogły korzystać osoby poniżej 18 roku życia, a więc nie będzie możliwe dowożenie dzieci do szkół. Tę usługę, tak jak dotychczas będzie realizowało PGK Suwałki.

Epidemia niestraszna przestępcom

Pomimo licznych ograniczeń wprowadzonych w czasie epidemii w 2020 r. zwiększyła się liczba przestępstw stwierdzonych w Suwałkach. Przybyło przestępstw kryminalnych,  a zwłaszcza przestępstw narkotykowych, których stwierdzono ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. Epidemia odstraszająco podziałała na złodziei, którzy dokonali kradzieży z włamaniem prawie o połowę mniej niż przed rokiem. Niestety zwiększyła się liczba przestępstw drogowych, nietrzeźwych kierujących oraz  liczba nieletnich przestępców. W 2020 r. samorządy przekazały suwalskiej policji w darowiźnie ponad 141 tys. zł, z czego ponad połowa pochodziła z miejskiej kasy Suwałk.

Zaprosili Polaków z Kazachstanu

Radni zaprosili do Suwałk czteroosobową rodzinę polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Krystyna Taczanowska ma dyplom lekarza-epidemiologa, a jej mąż Jewgienij pracuje w firmie naftowo-gazowej. Mają dwoje małoletnich dzieci. Mogą zająć wolne mieszkanie komunalne, które było przeznaczone dla lekarzy z Białorusi, ale suwalski szpital zrezygnował z tego mieszkania. To będzie druga rodzina polskiego pochodzenia, która trafi z Kazachstanu do Suwałk. Pierwsza mieszka w naszym mieście od siedemnastu lat. Polacy trafili do Kazachstanu w czasie sowieckich przesiedleń w latach trzydziestych XX wieku.

Miejscowe plany

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wschodniej pierzei ul. T. Noniewicza od nr 2 do 6. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów:

– rejonu ul. I. Daszyńskiego,

– fragmentu Osiedla Emilii Plater położonego przy ul. T. Kościuszki 85,

– rejonu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Malwa”

– terenu ograniczonego ulicami: Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym,

– terenu ograniczonego ulicami: Generała Kazimierza Pułaskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Fryderyka Chopina.

Inne uchwały

Radni zdecydowali o przejęciu do prowadzenia Bursy Szkolnej przy ul Szkolnej od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. E. F. Szczepanika z dniem 1 września 2021 r. Z wnioskiem o przejęcie Bursy Szkolnej przez samorząd wystąpiła PWSZ.  Rajcowie powołali Radę Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Jednogłośnie uchwalili Program ochrony środowiska dla Suwałk do 2024 r. Ustalili też sposób ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych przyszkolnych i OSiR. Ustalili zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Na wniosek Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, Stowarzyszenia Suwalskie Starszaki oraz p. Marii Jolanty Lauryn, radni po dłuższej dyskusji nadali imię Radia 5 skwerowi z obeliskiem znajdującym się przy ul. Bulwarowej 5.

Wnioski i oświadczenia złożyli: Marek Zborowski- Weychman, Jacek Juszkiewicz, Karol Korneluk, Anna Ruszewska, Anna Maria Gawlińska, Jarosław Józef Kowalewski, Jarosław Schabieński, Kamil Klimek i Mariola Brygida Karpińska. Na ich wnioski i oświadczenia odpowiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top