O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16.03.2017r. znak: I.7011.07.22.2015/2017.IS, który został skorygowany pismem z dnia 05.05.2017 r. znak: I.7011.07.41.2015/2017.IS oraz 05.09.2017 r. znak: I.7011.07.138.2015/2017.IS w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Krzywólka na odcinku od pętli autobusowej do działki nr ewid. 20922/2 (droga gminna nr 101269 B) w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu kolidujących z  rozbudową  ulicy,
 • budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR3,
 • budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie południowej ulicy,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej z odgałęzieniami i brakujących odgałęzień sieci wodociągowej,
 • budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomunikacyjnej,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
 • przestawienie 4. istniejących kapliczek,
 • rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej nN,
 • budowę kontenerowej stacji transformatorowych Mzbl 20/630 wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr  20996/1 (na wysokości bud. 36B),
 • budowę nowych i niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycznych SN (przełożenie),
 • rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudową ww. ulicy,
 • budowę kablowych linii energetycznych nN wraz z ustawieniem złączy kablowych ZK,
 • przebudowę przepompowni ścieków na przejezdną,
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na działkach nr  20923/2, 20925,
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na działce nr 21000,
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na  działkach nr  20968/4, 20962,
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na działce nr 20970/6,
 • rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 20973/2,
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na działce nr 20996/1, 21017/2
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na działce nr  20981,
 • rozbiórkę ganku przy budynku mieszkalnym nr 31 na działce nr 21027,

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. drogi  gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

 • budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– utwardzenie części dróg oznaczonych działkami nr 20999 (po podziale 20999/2) i 21035 – dojazd do separatorów

 • budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
 1. rozbiórka istniejących słupów energetycznych na działkach nr 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21017/2, 21015/1, 21014/2, 20929, 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4),
 2. rozbiórka napowietrznej linii energetycznej wraz z rozbiórką trzech słupów energetycznych na działkach nr 21038, 21037, 21036,
 3. budowa kablowych linii energetycznych SN i nN na działce nr 20996/13,
 4. budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na działkach nr 21035 i 21036 (czasowe zajęcie działki na czas prowadzenia robót budowlanych),
 5. budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na działkach nr 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podziale 20998/2 – czasowe zajęcie terenu na czas prowadzenia robót budowlanych), 20924 (po podziale 20924/3),
 6. przestawienie studni na przyłączach kanalizacji sanitarnej na działkach nr 20993 (po podziale 20993/2), 21021 (po podziale 21021/2), 20973/4 (po podziale 20973/8), 20994/1 (po podziale 20994/6), 20990/3, 20990/2, 20973/4 (po podziale 20973/8),
 7. przestawienie studni wodomierzowych na przyłączach sieci wodociągowej (na działkach nr: 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20923/3 (po podziale 20923/7),
 8. ustawienie hydrantu ppoż. na działce nr 21035,
 9. rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 10-828, na działce nr 21026 (po podziale 21026/2) wraz z rozbiórką zasilającej napowietrznej linii energetycznej SN na działkach nr 20983, 20946, 20716, 20717,
 10. budowa kontenerowej stacji transformatorowej Mzbl 20/630 wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr 20983  (ul. Krzywólka 32D),
 11. rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 10-887 wraz z rozbiórką zasilającej napowietrznej linii energetycznej SN, na działce nr 21000 (po podziale 21000/2),
 12. ustawienie złączy kablowych ZK wraz z zasilaniem energetycznym na działkach nr 20970/2 i 20949/1,
 13. wymiana istniejącej napowietrznej linii energetycznej na długości 430 m na nową, na działce nr 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2),
 • budowy i przebudowy urządzeń wodnych:

budowa dwóch wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej Hańczy (działki nr  20918/3, 20918/2),

4) budowy i przebudowy zjazdów:

wysokościowe dowiązanie zjazdów z ulicy Krzywólka  na  działki przyległe do pasa drogowego oznaczone nr: 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po podziale 21976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 21022/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 (po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 20997 (po podziale 20997/2), 21028 (po podziale 21028/2), 20986 (po podziale 20986/2),

5)rozbiórka obiektów kubaturowych:

 • rozbiórka ganku przy budynku nr 31 na działce o nr gruntów 21027 (po podziale 21027/2),
 • rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr gruntów 20981 (po podziale 20981/2),
 • rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. gruntów 21017/2,
 • rozbiórka istniejącego budynku na działce o nr geod. gruntów 20973/2 (po podziale 20973/6),
 • rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. gruntów 20970/6 (po podziale 20970/10),
 • rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działkach o nr gruntów 20962, 20968/4 (po podziale 20968/13),
 • rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr gruntów 21000 (po podziale 21000/2),
 • rozbiórka piwnicy na działce o nr gruntów 20923/2 (po podziale 20923/9).

 

Inwestycja jest zlokalizowana nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 20925, 20995, 20996/5 (granice istniejącego pasa drogowego), 20996/1 (istniejący pas drogowy) (w całości przeznaczona pod drogę) oraz w części na działkach nr: 20994/2, 20994/1, 20993, 20992, 21032, 20991/3, 20989/1, 20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 20982/2, 20980, 20981, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21031, 21030, 21028, 21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 20975, 20974, 20973/3, 20973/4, 20971/1, 20970/2, 20970/6, 20969, 21013/2, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20973/2, 21023, 21024, 21022, 21021, 21020, 21019, 21009, 21008, 20968/4, 20958/2, 21002, 20958/1, 20956, 21001, 20951/2, 20954, 21000, 20951/1, 20998, 20999, 21053, 20924, 20923/3, 20923/2, 20923/1, 20928/2, 20922/3, 20922/2, 20997, 21016 (obręb nr 0002 Miasto Suwałki),  

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.: 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21015/1, 21014/2, 20929, 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6),  20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 20923/3 (po podziale 20923/7), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2),  20973/4 (po podziale 20973/8), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21026 (po podziale 21026/2),  21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 (po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 21000 (po podziale 21000/2), 20997 (po podziale 20997/2), 21028 (po podziale 21028/2), 20986 (po podziale 20986/2), 20990/3, 20990/2, 20994/1 (po podziale 20994/6), 21036, 21035, 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podziale 20998/2), 20924 (po podziale 20924/3), 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy),  20981 (po podziale 20981/2), 21017/2, 20973/2 (po podziale 20973/6), 20970/6 (po podziale 20970/10), 20962, 20968/4 (po podziale 20968/13), 21038, 21037, 20996/13, 20973/4, 20983, 20946, 20716, 20717, 20970/2, 20949/1, 21027 (po podziale 21027/2), 20923/2 (po podziale 20923/9) (obręb 0002 Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 20994/2, 20994/1, 20993, 20992, 21032, 20991/3, 20989/1, 20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 20982/2, 20980, 20981, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21031, 21030, 21028, 21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 20975, 20974, 20973/3, 20973/4, 20971/1, 20970/2, 20970/6, 20969, 21013/2, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20973/2, 21023, 21024, 21022, 21021, 21020, 21019, 21009, 21008, 20968/4, 20958/2, 21002, 20958/1, 20956, 21001, 20951/2, 20954, 21000, 20951/1, 20998, 20999, 21053, 20924, 20923/3, 20923/2, 20923/1, 20928/2, 20922/3, 20922/2, 20997, 21016 (obręb nr 0002 Miasto Suwałki).  

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nr 101269B:  20994/3, 20994/5, 20993/1, 20992/1, 21032/1, 20991/5, 20989/7, 20988/6, 21029/1, 20988/8, 20987/5, 20987/7, 20985/5, 21027/1, 20986/1, 20985/7, 20983/1, 21026/1, 20982/3, 20980/1, 20981/1, 21034/5, 21034/3, 21033/3, 21031/1, 21030/1, 21028/1, 21025/1, 20979/3, 20978/3, 20976/1, 20975/1, 20974/1, 20973/9, 20973/7, 20971/5, 20970/7, 20970/9, 20969/1, 21013/3, 20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 20973/5, 21023/1, 21024/1, 21022/1, 21021/1, 21020/1, 21019/1, 21009/1, 21008/1, 20968/12, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20958/3, 20956/1, 21001/1, 20951/3, 20954/1, 21000/1, 20951/5, 20998/1, 20999/1, 21053/1, 20924/1, 20923/6, 20923/8, 20923/4, 20928/3, 20922/9, 20922/7, 20997/1, 21016/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi gminnej nr 101269B: 20994/4, 20994/6, 20993/2, 20992/2, 21032/2, 20991/6, 20989/8, 20988/7, 21029/2, 20988/9, 20987/6, 20987/8, 20985/6, 21027/2, 20986/2, 20985/8, 20983/2, 21026/2, 20982/4, 20980/2, 20981/2, 21034/6, 21034/4, 21033/4, 21031/2, 21030/2, 21028/2, 21025/2, 20979/4, 20978/4, 20976/2, 20975/2, 20974/2, 20973/10, 20973/8, 20971/6, 20970/8, 20970/10, 20969/2, 21013/4, 20968/7, 20968/9, 20968/11, 20968/15, 20973/6, 21023/2, 21024/2, 21022/2, 21021/2, 21020/2, 21019/2, 21009/2, 21008/2, 20968/13, 20958/7, 21002/2, 20958/4, 20956/2, 21001/2, 20951/4, 20954/2, 21000/2, 20951/6, 20998/2, 20999/2, 21053/2, 20924/2, 20924/3, 20923/7, 20923/9, 20923/5, 20928/4, 20922/10, 20922/8, 20997/2, 21016/2(obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą  w granice  pasa  drogowego:  20995, 20996/5 (granice istniejącego pasa drogowego), 20996/1  (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Działka, która w części znajduje się w granicach projektowanej rozbudowy pasa drogowego ulicy Krzywólka i nie podlega podziałowi o nr geod. 20925  (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach istniejącego pasa  drogowego drogi gminnej).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20925, 20995, 20996/5 (granice istniejącego pasa drogowego), 20996/1 (istniejący pas drogowy)  (w całości przeznaczona pod drogę) oraz 20994/3, 20994/5, 20993/1, 20992/1, 21032/1, 20991/5, 20989/7, 20988/6, 21029/1, 20988/8, 20987/5, 20987/7, 20985/5, 21027/1, 20986/1, 20985/7, 20983/1, 21026/1, 20982/3, 20980/1, 20981/1, 21034/5, 21034/3, 21033/3, 21031/1, 21030/1, 21028/1, 21025/1, 20979/3, 20978/3, 20976/1, 20975/1, 20974/1, 20973/9, 20973/7, 20971/5, 20970/7, 20970/9, 20969/1, 21013/3, 20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 20973/5, 21023/1, 21024/1, 21022/1, 21021/1, 21020/1, 21019/1, 21009/1, 21008/1, 20968/12, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20958/3, 20956/1, 21001/1, 20951/3, 20954/1, 21000/1, 20951/5, 20998/1, 20999/1, 21053/1, 20924/1, 20923/6, 20923/8, 20923/4, 20928/3, 20922/9, 20922/7, 20997/1, 21016/1 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) obręb nr 0002, Miasto Suwałki,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi gminnej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod.: 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21015/1, 21014/2, 20929, 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6),  20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 20923/3 (po podziale 20923/7), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2),  20973/4 (po podziale 20973/8), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21026 (po podziale 21026/2),  21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 (po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 21000 (po podziale 21000/2), 20997 (po podziale 20997/2), 21028 (po podziale 21028/2), 20986 (po podziale 20986/2), 20990/3, 20990/2, 20994/1 (po podziale 20994/6), 21036, 21035, 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podziale 20998/2), 20924 (po podziale 20924/3), 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy),  20981 (po podziale 20981/2), 21017/2, 20973/2 (po podziale 20973/6), 20970/6 (po podziale 20970/10), 20962, 20968/4 (po podziale 20968/13), 21038, 21037, 20996/13, 20973/4, 20983, 20946, 20716, 20717, 20970/2, 20949/1, 20970/6 (po podziale 20970/10), 20923/2 (po podziale 20923/9) (obręb 0002, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości,

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0002 Miasto Suwałki:

 • 20994/2 dzielona na działki: 20994/3 o pow. 0,0045 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20994/4 o pow. 0,1017 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20994/1 dzielona na działki: 20994/5 o pow. 0,0063 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20994/6 o pow. 0,1280 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20993 dzielona na działki: 20993/1 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20993/2 o pow. 0,1352 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20992 dzielona na działki: 20992/1 o pow. 0,0106 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20992/2 o pow. 0,4997 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21032 dzielona na działki: 21032/1 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21032/2 o pow. 1,3174 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20991/3 dzielona na działki: 20991/5 o pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20991/6 o pow. 0,0918 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20989/1 dzielona na działki: 20989/7 o pow. 0,0002 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20989/8 o pow. 0,0998 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20988/3 dzielona na działki: 20988/6 o pow. 0,0007 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20988/7 o pow. 0,1566 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21029 dzielona na działki: 21029/1 o pow. 0,0182 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21029/2 o pow. 0,8156 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20988/1 dzielona na działki: 20988/8 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20988/9 o pow. 0,2130 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20987/3 dzielona na działki: 20987/5 o pow. 0,0037 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20987/6 o pow. 0,1463 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20987/4 dzielona na działki: 20987/7 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20987/8 o pow. 0,1460 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20985/2 dzielona na działki: 20985/5 o pow. 0,0047 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20985/6 o pow. 1,5351 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21027 dzielona na działki: 21027/1 o pow. 0,0211 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21027/2 o pow. 1,2712 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20986 dzielona na działki: 20986/1 o pow. 0,0043 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20986/2 o pow. 0,0105 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20985/4 dzielona na działki: 20985/7 o pow. 0,0032 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20985/8 o pow. 0,1120 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20983 dzielona na działki: 20983/1 o pow. 0,0031 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20983/2 o pow. 0,6925 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21026 dzielona na działki: 21026/1 o pow. 0,0091 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21026/2 o pow. 0,4484 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20982/2 dzielona na działki: 20982/3 o pow. 0,0038 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20982/4 o pow. 0,2962 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20980 dzielona na działki: 20980/1 o pow. 0,0075 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20980/2 o pow. 0,5472 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20981 dzielona na działki: 20981/1 o pow. 0,0227 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20981/2 o pow. 2,1560 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21034/2 dzielona na działki: 21034/5 o pow. 0,0026 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21034/6 o pow. 1,0677 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21034/1 dzielona na działki: 21034/3 o pow. 0,0028 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21034/4 o pow. 0,6735 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21033/2 dzielona na działki: 21033/3 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21033/4 o pow. 0,7841 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21031 dzielona na działki: 21031/1 o pow. 0,0050 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21031/2 o pow. 1,1161 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21030 dzielona na działki: 21030/1 o pow. 0,0153 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21030/2 o pow. 1,2085 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21028 dzielona na działki: 21028/1 o pow. 0,0164 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21028/2 o pow. 0,8117 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21025 dzielona na działki: 21025/1 o pow. 0,0071 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21025/2 o pow. 0,4056 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20979/1 dzielona na działki: 20979/3 o pow. 0,0064 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20979/4 o pow. 0,0987 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20978/1 dzielona na działki: 20978/3 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20978/4 o pow. 0,3680 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20976 dzielona na działki: 20976/1 o pow. 0,0035 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20976/2 o pow. 1,2502 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20975 dzielona na działki: 20975/1 o pow. 0,0116 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20975/2 o pow. 1,2767 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20974 dzielona na działki: 20974/1 o pow. 0,0481 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20974/2 o pow. 2,7302 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20973/3 dzielona na działki: 20973/9 o pow. 0,0011 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/10 o pow. 0,0061 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20973/4 dzielona na działki: 20973/7 o pow. 0,0142 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/8 o pow. 0,0665 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20971/1 dzielona na działki: 20971/5 o pow. 0,0013 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20971/6 o pow. 0,2987 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20970/2 dzielona na działki: 20970/7 o pow. 0,0043 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/8 o pow. 0,1481 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20970/6 dzielona na działki: 20970/9 o pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/10 o pow. 2,6818 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20969 dzielona na działki: 20969/1 o pow. 0,0202 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20969/2 o pow. 2,5045 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21013/2 dzielona na działki: 21013/3 o pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21013/4 o pow. 0,6105 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/1 dzielona na działki: 20968/6 o pow. 0,0074 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/7 o pow. 0,0042 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/2 dzielona na działki: 20968/8 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/9 o pow. 0,0040 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/3 dzielona na działki: 20968/10 o pow. 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/11 o pow. 0,0008 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/5 dzielona na działki: 20968/14 o pow. 0,0090 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/15 o pow. 0,0028 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20973/2 dzielona na działki: 20973/5 o pow. 0,0268 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/6 o pow. 2,9276 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21023 dzielona na działki: 21023/1 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21023/2 o pow. 0,2275 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21024 dzielona na działki: 21024/1 o pow. 0,0181 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21024/2 o pow. 1,1382 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21022 dzielona na działki: 21022/1 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21022/2 o pow. 0,2313 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21021 dzielona na działki: 21021/1 o pow. 0,0029 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i21021/2 o pow. 0,2023 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21020 dzielona na działki: 21020/1 o pow. 0,0033 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i21020/2 o pow. 0,3456 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21019 dzielona na działki: 21019/1 o pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21019/2 o pow. 0,5639 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21009 dzielona na działki: 21009/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21009/2 o pow. 0,0096 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21008 dzielona na działki: 21008/1 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21008/2 o pow. 0,0097 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/4 dzielona na działki: 20968/12 o pow. 0,0094 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/13 o pow. 0,0035 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20958/2 dzielona na działki: 20958/5 o pow. 0,0057 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20958/6 o pow. 0,0111 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20958/7 o pow. 4,1193 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21002 dzielona na działki: 21002/1 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21002/2 o pow. 1,3083 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20958/1 dzielona na działki: 20958/3 o pow. 0,0075 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i  20958/4 o pow. 0,1172 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20956 dzielona na działki: 20956/1 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20956/2 o pow. 1,9173 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21001 dzielona na działki: 21001/1 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21001/2 o pow. 1,0095 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20951/2 dzielona na działki: 20951/3 o pow. 0,0001 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/4 o pow. 0,0890 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20954 dzielona na działki: 20954/1 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20954/2 o pow. 1,7226 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21000 dzielona na działki: 21000/1 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21000/2 o pow. 0,9667 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20951/1 dzielona na działki: 20951/5 o pow. 0,0131 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/6 o pow. 4,9084 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20998 dzielona na działki: 20998/1 o pow. 0,0345 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20998/2 o pow. 1,6055 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20999 dzielona na działki: 20999/1 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20999/2 o pow. 0,0926 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21053 dzielona na działki: 21053/1 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21053/2 o pow. 0,2025 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20924 dzielona na działki: 20924/1 o pow. 0,0403 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20924/2 o pow. 0,6485 ha (w dotychczasowym władaniu) i 20924/3 o pow. 0,4376 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20923/3 dzielona na działki: 20923/6 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/7 o pow. 0,2934 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20923/2 dzielona na działki: 20923/8 o pow. 0,0053 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/9 o pow. 0,4729 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20923/1 dzielona na działki: 20923/4 o pow. 0,0066 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/5 o pow. 0,6546 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20928/2 dzielona na działki: 20928/3 o pow. 0,0155 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20928/4 o pow. 1,7267 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20922/3 dzielona na działki: 20922/9 o pow. 0,0056 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/10 o pow. 0,2966 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20922/2 dzielona na działki: 20922/7 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/8 o pow. 0,2980 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20997 dzielona na działki: 20997/1 o pow. 0,0187 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20997/2 o pow. 0,2477 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21016 dzielona na działki: 21016/1 o pow. 0,0022 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21016/2 o pow. 0,1176 ha (w dotychczasowym władaniu),

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

214/2017

Top