Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach

            Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.04.2019 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

180/2019

Top