Dotacje na remonty zabytków

Dotacje na remonty zabytków

Do 31 marca można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na remont obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Miasta Suwałki. Do rozdysponowania jest 200 tysięcy złotych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami związanymi ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji.

– Już po raz czwarty w Budżecie Miasta zarezerwowaliśmy 200 tysięcy złotych, które przeznaczymy na dotacje do remontów zabytkowych, suwalskich budynków – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Zasady przyznawania dotacji na remonty zabytków określa UCHWAŁA NR XLII/457/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 listopada 2013 r.

Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, którego formularz stanowi załącznik do uchwały.

Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie elektronicznego biura obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Suwałkach – cyfrowy urząd oraz w Biurze Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane i załączniki:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy – osoby fizycznej lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy – jednostki organizacyjnej,
 • nazwę i dane obiektu zabytkowego,
 • udokumentowanie tytułu prawnego do budynku lub stosownego upoważnienia podmiotu posiadającego taki tytuł,
 • określenie zakresu prac, na które ma być przyznana dotacja, z uwzględnieniem technologii konserwatorskiej i etapowania robót możliwych do oddzielenia,
 • określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 • kosztorys inwestorski planowanych prac,
 • decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku,
 • pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,
 • wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy budynku, którego dotyczy wniosek, z podaniem źródeł finansowania i wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
 • zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
 • informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy budynku, którego dotyczy wniosek,
 • oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty.

Uzupełnione o te dokumenty wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Suwałk za pośrednictwem kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

W razie nierozdzielenia wszystkich środków istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków o dotacje do dnia 31 maja 2016 r.

Dzięki dotacjom na remonty zabytków udało się w Suwałkach przeprowadzić szereg prac konserwatorskich.

Przykładowo w 2015 roku dofinansowano remonty poniższych obiektów:

 1. Dom, ul. T. Kościuszki 41 w Suwałkach – wymiana pokrycia dachowego 17 000,00 zł,
 2. Dom, ul. W. Gałaja 33A w Suwałkach – renowacja drzwi wejściowych 2 500,00 zł,
 3. Dom, ul. Chłodna 4 w Suwałkach – remont dachu 23 000,00 zł,
 4. Molenna, ul. Sejneńska 37A w Suwałkach – remont ścian molenny (elewacji) 42 000,00 zł,
 5. Kaplica cmentarna pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Bakałarzewska w Suwałkach – remont elewacji 42 000,00 zł,
 6. Kościół ewangelicko augsburski, ul. T. Kościuszki 12 w Suwałkach – renowacja 10 okien 15 000,00 zł,
 7. Dom, ul. T. Kościuszki 96 w Suwałkach –renowacja 2 okien i drzwi balkonowych 4 500,00 zł,
 8. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Jezusowego, (d. cerkiew) ul. A. Mickiewicza w Suwałkach – naprawa dachu, remont części elewacji, renowacja drzwi 36 000,00 zł,
 9. Cerkiew cmentarna, ul. Zarzecze 6 w Suwałkach – III etap remontu cerkwi – remont dachu 18 000,00 zł.

W roku 2014 dotacje, na łączną kwotę 200 000 zł, zostały przydzielone na prace przy następujących obiektach:

 1. budynek przy ul. M. Konopnickiej 8, remont elewacji i dachu, 47 000, – zł,
 2. Kaplica Cmentarna ul. Bakałarzewska, remont wieży i dachu, 40 000, – zł,
 3. Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. T. Kościuszki 12, remont zewnętrznych drzwi do zakrystii, 3 000, – zł,
 4. budynek przy ul. Krótkiej 8, remont elewacji i iluminacja, 45 000, – zł,
 5. budynki przy ul. M. Konopnickiej 12 i 14, remont elewacji i iluminacja, 65 000, – zł
Top