Absolutoryjna sesja

Absolutoryjna sesja

Dyskusja o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu i udzieleniu Prezydentowi Miasta absolutorium zdominowała obrady czerwcowej sesji suwalskiej Rady Miejskiej. Radni zdecydowali też o wprowadzeniu zakazu handlu alkoholem w sklepach od godziny 23 do 6 rano. Obniżyli także wynagrodzenie Prezydenta Suwałk ze względu na zmianę prawa wprowadzoną przez rząd. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec poinformował, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Grzegorza Gorlo, w którym poinformował on o swojej rezygnacji z przewodniczenia klubowi Prawa i Sprawiedliwości oraz o zawieszeniu członkowstwa w klubie.

Absolutorium dla prezydenta

Radni udzielili absolutorium prezydentowi Suwałk Czesławowi Renkiewiczowi. Realizacja budżetu za ubiegły rok została oceniona pozytywnie przez komisje Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet za 2017 rok to ponad 392 mln zł dochodów, ponad 395 mln zł wydatków oraz inwestycje warte 45 mln zł. Z budżetu Suwałk w 2017 r. najwięcej pieniędzy wydano na oświatę i pomoc społeczną. Po przedstawieniu opinii Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczących klubów Łączą nas Suwałki i Bloku Samorządowego oraz zasiadających w suwalskiej Radzie Miejskiej ugrupowań Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radni zdecydowalio udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Suwałk stosunkiem głosów 12 za, przy 8 przeciw. Za nieudzieleniem absolutorium głosowali radni PiS.

– Dziękuję radnym za dobrą współpracę przy realizacji budżetu, moim współpracownikom, naczelnikom i kierownikom wydziałów za wspólną pracę na rzecz wykonania planu finansowego miasta oraz wszystkim pracownikom naszych jednostek samorządowych. Dzięki wspólnej pracy setek ludzi po raz kolejny udaje nam się utrzymać dobry kierunek rozwoju naszego miasta – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Obniżono wynagrodzenie prezydenta Suwałk

Chwilę po pozytywnej ocenie pracy prezydenta Suwałk Cz. Renkiewicza, radni zdecydowali o obniżenie mu wynagrodzenia o 1 422 zł. Dziwny to zbieg okoliczności, ale wynikał on z rządowego rozporządzenia z 15 maja tego roku obniżającego wynagrodzenia niektórych samorządowców. Wątpliwości natury prawnej zgłaszali Zbysław Grajek i Zbigniew Roman De-Mezer. Jedynie Tadeusz Czerwiecki usiłował przekonywać, że tak naprawdę jest to głosowanie nad podwyżką dodatku specjalnego dla prezydenta, co rozbawiło część radnych. Od 1 lipca wynagrodzenie Prezydenta Miasta Suwałki wynosi 10 940 zł brutto. Wcześniej otrzymywał 12 362 zł brutto miesięcznie. Cz. Renkiewicz prosił radnych o zagłosowanie za obniżką jego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Inne głosowanie oznaczałoby, że przedstawiciel rządu, czyli wojewoda podlaski i tak zdecydowałby o obniżeniu wynagrodzenia. 10 radnych głosowało za obniżką wynagrodzenia Prezydenta Miasta Suwałk zgodną z rozporządzeniem rządu, 5 się wstrzymało, 4 było przeciw.

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą

Na wniosek radnych z różnych ugrupowań Rada Miejska prawie jednogłośnie zdecydowała o wprowadzeniu ograniczenia sprzedaży alkoholu w suwalskich sklepach i stacjach benzynowych w godzinach od 23 do 6. O ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu wnioskowała również Komenda Miejska Policji
w Suwałkach. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu nie dotyczy gastronomii. W Suwałkach jest 7 sklepów całodobowych i 11 stacji benzynowych, w których po wejściu w życie uchwały (może to być w połowie wakacji) nie będzie można prowadzić sprzedaży alkoholu w nocy.

Radni ustalili, że sklepy handlujące alkoholem oraz lokale gastronomiczne, w których podaje się alkohol, muszą być zlokalizowane co najmniej 40 metrów od: przedszkoli, szkół, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, placówki opiekuńczo- wychowawczej, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz od kościołów. Tego wymogu nie spełniają dwa sklepy handlujące alkoholem w Suwałkach. Rajcowie wprowadzili też zakaz sprzedawania, podawani i wnoszenia napojów alkoholowych na targowiskach przy ul. Bakałarzewskiej i Sejneńskiej oraz w aquaparku i na pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2.

Ze względu na zmianę przepisów prawa radni ustalili maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ustalono, że w Suwałkach może być maksymalnie 145 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gastronomii i 340 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. To są limity podobne do tych, które obowiązywały w Suwałkach dotychczas.

Ulgi w opłatach za żłobek

Radni zdecydowali o wprowadzeniu od 1 września 20% lub 50% ulgi w opłatach za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki. Połowę opłaty za żłobek wniosą rodzice posiadający Suwalską Kartę Mieszkańca- rodziny wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych. Posiadacze zwykłej Suwalskiej Karty Mieszkańca otrzymają 20% ulgi . Obecnie opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki wynosi 1,04 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Według stanu na 6 czerwca do Żłobka Miejskiego uczęszczało 205 dzieci, z czego 54 pochodzi z rodzin wielodzietnych.

Od 2017 roku mieszkańcy Suwałk nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolach.

Zmiany przedwyborcze

Formalny charakter mają zmiany w okręgach i obwodach wyborczych. Dopisano do nich nowo nadane nazwy ulic: Aleksandry Piłsudskiej, 100-lecia Niepodległości i Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Radni wyrazili też zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Arkadia. Będzie ono wykorzystywane do kąpieli przez 30 dni od 12 lipca do 10 sierpnia.

Top