Suwalski Budżet Obywatelski 2019

Suwalski Budżet Obywatelski 2019

Trwa głosowanie w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Swój głos na wybrane projekty mieszkańcy Suwałk mogą oddać do 9 listopada. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 listopada 2018 r. Karta do głosowania dostępna jest TUTAJ.

Urny do głosowania znajdują się

–   w holu Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00, z wyłączeniem dnia 1 listopada.

–   w holu Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7, jest dostępna codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00, z wyłączeniem dnia 1 listopada.

Głosować można także za pomocą strony internetowej budzetobywatelski.suwalki.eu

Projekty, na które można oddać głos podzielone są na trzy kategorie. W każdej kategorii można oddać jeden głos.

Szczegółowe informacje dotyczące Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 i lista zakwalifikowanych projektów dostępne są na stronie budzetobywatelski.suwalki.eu

Zgłaszając propozycje do tegorocznego budżetu obywatelskiego suwalczanie postawili m.in. na budowę parkingów, utwardzenie dróg, oświetlenie, ścieżki rowerowe czy modernizację boisk przy Stadionie Miejskim. Drugi rok funkcjonuje już kategoria projektów społecznych i kulturalnych. Tu mieszkańcy mogą głosować m.in. na Suwalski Fan Club Bluesa, Piknik Sportowy z PWSZ czy Szkołę Cukrzycy.

Kwota przeznaczona do wydania w ramach tegorocznego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego opiewa na 2,6 mln zł.

Na karcie do głosowania znalazło się 9 projektów inwestycyjnych ,,małych” (o wartości do 100 tys. złotych) opiewających na 874 810,00 złotych, 7 ,,dużych” projektów inwestycyjnych (o wartości do 800 tys. złotych) na kwotę 4 682 600,00 złotych i 8 projektów ,,kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych) na kwotę 150 600,00 złotych. Łączna kwota projektów zgłoszonych do realizacji to 5 708 010,00 złotych.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego)

Projekt zakłada budowę 18 miejsc parkingowych ( w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej) z oświetleniem ulicznym oraz miejsce zieleni z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, a także ławkami do odpoczynku. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 509,10 zł.

2. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego

Projekt zakłada budowę 26 miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej przed garażami, zlokalizowanymi przy ulicy osiedlowej łączącej ul. Lityńskiego i Kowalskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16). Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 95 000,00 zł.

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowego. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach

Projekt zakłada budowę linii kablowej z montażem szaf sterujących, słupów i lamp oświetleniowych. Poprawi to bezpieczeństwo poruszania się pomiędzy blokami mieszkalnymi: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych po zmroku oraz wieczorną porą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

5. Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, rozpoczętej w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzanie wolnego czasu w pobliżu swoich domów oraz korzystnie wpłynie na estetykę osiedla. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 200 zł.

6. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach

Projekt zakłada przywrócenie pierwotnego wyglądu bramy wjazdowej do byłych koszar 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego przy ul. Gen. Pułaskiego w Suwałkach poprzez odtworzenie dwóch orłów posadowionych na słupach bramy. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

7. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa naprzeciwko Gimnazjum nr 6

Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów z metalowym ogrodzeniem z dwiema bramkami. Obok wejścia montaż metalowej tablicy informacyjnej o regulaminie i zasadach korzystania z wybiegu. Wewnątrz wybiegu, przy wejściu, postawienie kosza na śmieci. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 81 100 zł.

8. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. Witosa 4A)

Projekt zakłada budowę nawierzchni z poliuretanu pod zestaw do ćwiczeń Street Workout oraz nawierzchni z kostki betonowej pod siłownię plenerową. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

9. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż oświetlenia pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja

Projekt zakłada montaż lamp oświetleniowych pomiędzy blokami mieszkalnymi. Poprawi to bezpieczeństwo poruszania się pomiędzy blokami mieszkalnymi: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych po zmroku oraz wieczorną porą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 92 000 zł.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie, odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie)

Projekt zakłada wybudowanie wzdłuż części wschodniej wtórnika ulicy Reja kilkudziesięciu nowych miejsc parkingowych na niezagospodarowanym obszarze, z przeznaczeniem dla mieszkańców 6 budynków wielorodzinnych. Powstaną również zieleńce i nowy drzewostan. W części zachodniej wtórnika przewiduje się odwodnienie i utwardzenie gruntu oraz jego oświetlenie w otoczeniu istniejących garaży. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł.

2. Plac postojowy ( Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego i drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona. Inwestycja rozwiąże problem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę osiedla. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 425 600 zł.

3. Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach na odcinku od ulicy Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej o długości około 350 m i szerokości 2,5 m – I Etap (strona zachodnia). Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 310 000 zł.

4. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach

Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budowę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

Wnioskodawcy złożyli projekt na teren który ma być przekazany na rzecz Miasta Suwałki. Zdecydowano , że z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt warunkowo zostaje on umieszczony na karcie do głosowania. Działka jest w trakcie podziału. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. W przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni dojazdowej kostką betonową i wykonanie odwodnienia terenu. Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej jest zniszczona, z licznymi nierównościami i wyrwami, w czasie opadów deszczu są zalewane i podtapiane niektóre garaże. Zrealizowanie inwestycji służyć będzie użytkownikom garaży, zapobiegnie nanoszeniu piasku i błota na sąsiednie drogi manewrowe, jednocześnie ograniczy niekontrolowany spływ wód opadowych z substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 784 000 zł.

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych

Projekt zakłada dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Witosa, remont pozostałych chodników na ul. Witosa wraz z krawężnikami na łączniku komunikacyjnym w stronę ul. Lityńskiego. Wymianę kostki brukowej na drodze przejazdowej przez parking z ul. Witosa do ul. Obozowej. Przeniesienie poza chodnik słupów oświetleniowych na łączniku komunikacyjnym pomiędzy ul. Witosa a ul. Lityńskiego.

7. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

Projekt zakłada dostowanie boiska bocznego Stadionu Miejskiego do wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej do rozgrywania meczy. Modernizacja boisk bocznych Stadionu Miejskiego zawierać będzie budowę i dostosowanie oświetlenia do standardów umożliwiających trenowanie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, montaż ogrodzenia, budowę trybun dla kibiców gospodarzy i gości. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 783 700 zł.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1 „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” – Promocja aktywnej działalności artystycznej seniorów i młodego pokolenia wraz z zespołem wokalno – instrumentalnym „WSPOMNIEŃ CZAR” na rzecz mieszkańców Suwałk

Projekt zakłada zorganizowanie wspólnych warsztatów artystycznych dla seniorów oraz młodzieży w zakresie muzyki i śpiewu. Zorganizowanie 12 pełnych nieodpłatnych koncertów zespołu „WSPOMNIEŃ CZAR” Realizacja 7 spotkań z prelegentami w celu zapoznania młodego pokolenia z historią naszego miasta i ludźmi zasłużonymi. Organizacja koncertu w dniu 24 sierpnia 2019 roku – „100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO SUWAŁKI”. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

2. Suwalski Fan Club Bluesa 2019

Projekt zakłada propagowanie muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych, jak również uczczenie Polskiego Dnia Bluesa oraz organizację koncertu z ogólnopolskim kwartalnikiem „Twój Blues”. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

3. SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku sportowego dla dzieci z konkursami, nagrodami i pokazami. Dzieci z całego miasta będą mogły uczestniczyć w zmaganiach i zabawach sportowych. Uczestnicy będą mogli korzystać z wyjątkowych i nietypowych atrakcji, brać udział w warsztatach i treningach. Zrealizowanie przedstawionego programu imprezy wzbogaci część artystyczno – muzyczna. Na „otwartej scenie muzycznej” będą mogły zaprezentować się lokalne i regionalne zespoły taneczne i muzyczne. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY

Projekt zakłada zorganizowanie 8 spotkań dla rodziców w wymiarze 3h. Celem ich będzie zwiększenie aktywności społecznej rodziców dzieci w wieku 0-4 lat i oczekujących potomstwa z terenu Miasta Suwałki. Spotkania mają formułę otwartą – służą wymianie doświadczeń, wsparciu w codziennych sytuacjach, jakie niesie za sobą rodzicielstwo. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 600 zł.

5. II Spotkanie – Manhattan zaprasza

Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania integracyjnego mieszkańców osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z poczęstunku, a wieczorem posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzyja integracji społeczności lokalnej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

6. „Szkoła cukrzycy”

Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych wykładów dotyczących podstawowej wiedzy na temat przyczyn, skutków i powikłań cukrzycy, rodzajów stosowanych diet. W trakcie prowadzonych akcji profilaktycznych skorzystanie z bezpłatnego pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, konsultacji zaleceń żywieniowych, samokontroli glikemii czy też technik podawania insuliny. Projekt stanowi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta, przyczyniając się zarówno do walki jak i do zapobiegania rozwoju choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

7. Biało Niebieskie Miasto

Projekt zakłada wykonanie murali związanych z tematyką sportową, a w szczególności piłki nożnej. Celem jest poprawa wizerunku miasta jak i na promocję sportu w naszym mieście oraz poprawa estetyki poprzez odmalowanie ścian. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 16 000 zł.

8. Piknik olimpijski

Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wydarzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna, konsultacje z dietetykami, kucharzami i trenerami personalnymi, a także spotkania ze znanymi sportowcami – polskimi olimpijczykami. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

Top