OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Suwałki”

Na podstawie art, 19 ust 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 220 t.j.)

Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia o wyłożeniu w dniach od 12.09.2017 r. do 03.10.2017r. do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Suwałki”.

Program jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.um.suwalki.pl,, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 211 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy każdy, ma prawo wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji projektu.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2017 r.

213/2017

Top