OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk z dnia 31 lipca 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0009, oznaczoną działką nr geodezyjny 33000/9 o powierzchni 0,0088 ha, dla której nie założono księgi wieczystej, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.EŁ z dnia 26 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego do ulicy 5 KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Z przedmiotową decyzją sygn.GR.6833.11.2018.SW strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w „Dwutygodniku Suwalskim” oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 31.07.2018 r. do dnia 15.08.2018 r.

202/2018

Top