Informacja

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XLVIII/610/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.07.2018 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

217/2018

Top