Od 1 września w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach powstanie Centrum Obsługi.  Jest to nowa usługa skierowana do przedsiębiorców, której celem jest podniesienie poziomu obsługi podatników. Usługa ta będzie realizowana w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Finansów (50 urzędów skarbowych w kraju na 400 funkcjonujących, w tym tylko 2 urzędu z terenu województwa podlaskiego).

W ramach obsługi i wsparcia podatnika oprócz spraw podatkowych realizowane będą również zadania z zakresu innych organów administracji publicznej, tzn. przyjmowanie podań, deklaracji, zgłoszeń adresowanych do ZUS oraz do Urzędu Celnego. Takie podejście do obsługi powinno skrócić czas poświęcany przez podatników na załatwianie formalności związanych chociażby z prowadzeniem firmy.

Od 1 września 2015 r. Urząd Skarbowy również w ramach wskazanego pilotażu oferuje mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej usługę Asystenta Podatnika. Asystent podatnika wyznaczany jest przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, na wniosek podatnika (wzór wniosku w załączeniu) w terminie 3 dni roboczych od dnia jego złożenia.

Nowatorskie w administracji skarbowej są zadania asystenta podatnika, do których należy:

  • nawiązywanie kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji,
  • udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
  • udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju i formy opodatkowania, informowanie o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  • udzielanie ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Instytucja Asystenta Podatnika uregulowana została w rozdziale 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o administracji podatkowej. W Urzędzie Skarbowym w Suwałkach na ww. funkcję wyznaczono:

 

WNIOSEK o wyznaczenie asystenta podatnika

ULOTKA Informacja o możliwości skorzystania z usługi asystenta podatnika