Zmiany w Radzie Miejskiej

Zmiany w Radzie Miejskiej

Monika Lipińska zastąpiła posła-elekta Jacka Niedźwiedzkiego w suwalskiej Radzie Miejskiej, a Karol Korneluk został jej nowym wiceprzewodniczącym – takie decyzje podjęli miejscy rajcowie w czasie sesji, która odbyła się 6 listopada. Uchwalili też nowe stawki podatku od nieruchomości i środków transportu, które będą obowiązywały w przyszłym roku. W obradach uczestniczył poseł-elekt J. Niedźwiedzki, który podziękował za pięć lat współpracy w samorządzie i zobowiązał się do zabiegania o suwalskie sprawy w Sejmie.

Nowa radna
Monika Lipińska zastąpiła J. Niedźwiedzkiego, który w październikowych wyborach parlamentarnych został wybrany posłem. 52-letnia M. Lipińska w wyborach samorządowych 2018 roku kandydowała w okręgu nr 2 z listy KKW Platforma Nowoczesna. Aktualnie pracuje ona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W tej kadencji suwalskiej Rady Miejskiej jest to trzecia zmiana w jej składzie. Wcześniej mandat po zmarłym Zdzisławie Koncewiczu objął Jarosław J. Kowalewski, a po rezygnacji Sławomira Sieczkowskiego radnym został Łukasz Wojno.

Nowy wiceprzewodniczący
Przed sesją rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej złożył Marek Zborowski-Weychman. W czasie sesji swoją decyzję uzasadnił tym, że prezydium Rady powinno odzwierciedlać jej skład. Po odejściu J. Niedźwiedzkiego w składzie prezydium nie było przedstawiciela największego Klubu Radnych „Suwałki przyszłości”. Jednak by nie zwiększać wydatków w końcówce kadencji samorządu M. Zborowski-Weychman zdecydował się zrezygnować ze stanowiska wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Klubu Radnych „Suwałki przyszłości” Kamil Lauryn na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił Karola Korneluka. W tajnym głosowaniu radni 14 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się” wybrali K. Korneluka wiceprzewodniczącym RM.

Podatek od nieruchomości i środków transportu
Po dłuższej dyskusji radni niejednogłośnie zdecydowali o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości o ok. 10%. Jak stwierdziła skarbnik Anna Cyran to nie jest nawet korekta inflacyjna, bo wtedy wzrost podatków musiałby wynieść 15%, a nie 10% jak będzie w Suwałkach w 2024 r. Stawka za jeden metr gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1 zł 23 gr (1,11 zł w 2023 r.). Stawka za 1 m kw. budynku lub jego części mieszkalnej w 2024 roku wyniesie 0,99 zł (0,90 zł w 2023 r.). O ok. 10% wzrośnie większość stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. Jak poinformowała skarbnik, podwyżka podatku od środków transportu przyniesie dodatkowy wpływ do budżetu miejskiego ok. 428 tys. zł. Gdyby zastosować w 2024 roku maksymalne stawki tego podatku ustalone w obwieszczeniu Ministra Finansów, to ten dodatkowy wpływ wyniósłby aż ok. 15,7 mln zł.
– Jak z tego wynika jest to bardzo niewielki wzrost stawek podatku od środków transportu – stwierdziła skarbnik A. Cyran.
W dyskusji głos zabrali: M. Zborowski-Weychman, K. Lauryn, Bogdan Bezdziecki, Wojciech Pająk, Kamil Klimek, Jacek Roszkowski i zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, który zwrócił uwagę m.in. na to, że rządowa subwencja pokrywa zaledwie nieco ponad 60% wydatków oświatowych. Gdyby miasto nie musiało wydawać na ten cel 90 mln. zł rocznie, nie trzeba było by podnosić podatków.

O żłobku i ograniczeniu prędkości
Został zdjęty z porządku obrad punkt w sprawie stanowiska o odstąpieniu od utworzenia czwartego Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej 10. Głos w tej sprawie zabrali: B. Bezdziecki i K. Lauryn. Zastępca prezydenta R. Rynkowski, zaproponował żeby radni utworzyli zespół, który pomoże znaleźć nową lokalizację dla żłobka. Taki lokal powinien mieć powierzchnię ok. 1 tys. metrów kwadratowych, bliskość terenu zielonego oraz zapewniać bezpieczeństwo dzieci. Na znalezienie takiego lokalu pozostało niewiele czasu. We wnioskach i oświadczeniach K. Lauryn po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę ograniczenia prędkości dla pojazdów poruszających się po ulicach: Kamedulskiej i gen. W. Andersa. Zastępca prezydenta R. Rynkowski poinformował, że Zarząd Dróg i Zieleni pracuje nad nową organizacją ruchu na tych ulicach. Odpowiednie znaki drogowe na tych ulicach mają pojawić się do 24 listopada.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, składane przez radnych interpelacje i zapytania oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top