Ze starego do nowego mieszkania komunalnego

Ze starego do nowego mieszkania komunalnego

W związku z planowanym przekazaniem do użytku w II półroczu 2023 r. komunalnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sejneńskiej 22, Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. informuje, że osoby wynajmujące lokale komunalne Gminy Miasto Suwałki mogą składać wnioski o zamianę dotychczas zajmowanego mieszkania w ramach poprawy warunków mieszkaniowych.

Lokale mieszkalne będą lokalami pełnostandardowymi wyposażonymi w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową oraz indywidualne liczniki ciepła. Odnowiona zostanie elewacja oraz zagospodarowany będzie teren wokół budynku poprzez jego utwardzenie, wykonanie placu zabaw i terenów zielonych.

W budynku znajdować się będą:
– mieszkania 1 pokojowe o pow. użyt. od 29,00 m2 do 32,00 m2,
– mieszkania 2 pokojowe o pow. użyt. od 36,00 m2 do 57,00 m2
– mieszkania 3 pokojowe o pow. użyt. od 55,00 m2 do 72,00 m2

O zamianę mogą ubiegać się najemcy spełniający następujące warunki:
·      posiadają tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu komunalnego,
·      nie zalegają z opłatami z tytułu najmu i opłat niezależnych,
·      dochód gospodarstwa domowego gwarantuje ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w budynku przy ul. Sejneńskiej 22.
·      przekażą protokołem zdawczo – odbiorczym tut. Zarządowi dotychczas zajmowany i odnowiony komunalny lokal mieszkalny

Wnioski o zamianę można składać w sekretariacie tut. Zarządu, pok. 10 w terminie do 20 października 2022 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dodatkowe informacje udzielane są w Siedzibie ZBM TBS, pok. nr 5
lub telefonicznie 87 563 50 55 lub 87 563 50 40.

Top