Podczas wrześniowej sesji dziesięciu radnych zadało pytania prezydentowi Suwałk.
Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytała o możliwość uporządkowania bałaganu z reklamami, które szpecą miasto. Odpowiadając prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, że w najbliższym czasie chciałby przedyskutować ten problem z radnymi na merytorycznej komisji Rady Miejskiej.

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zwrócił uwagę na zakłócanie porządku w pobliżu bloku przy ul. Antoniewicza 1 przez osoby spożywające alkohol. Jarosław Lebiediew, dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych poinformował, że zgłosił problem policji i straży miejskiej, a ze swojej strony deklaruje, że zostanie naprawione oświetlenie przy tym bloku. Radny zapytał też o możliwość utworzenia w suwalskim szpitalu oddziału okulistycznego. Odpowiadając prezydent zapowiedział, że w tej sprawie oraz o potrzebie utworzenia oddziału geriatrycznego, o czym na sesji mówił Jacek Juszkiewicz z klubu Prawa i Sprawiedliwości, wystąpi do dyrektora suwalskiego szpitala oraz do zarządu województwa podlaskiego, który nadzoruje działalność suwalskiego szpitala.

Bogdan Bezdziecki z klubu Prawa i Spra-wiedliwości zapytał o możliwość zablokowania przejazdu samochodów z ul. Białostockiej w ul. Włocławską przez trawniki. Prezydent zadeklarował, że wystąpi do Zarządu Dróg i Zieleni o zablokowanie tego nielegalnego przejazdu.

Irena Schabieńska i Andrzej Łuczaj z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na zamieszanie wokół podziału klas na grupy na lekcjach języka obcego. Zastępca prezydenta Ewa Sidorek poinformowała, że każdy przypadek jest analizowany indywidualnie z dyrektorami szkół, a tam gdzie trzeba są tworzone grupy międzyoddziałowe. I. Schabieńska zapytała o punkt skupu butelek w Suwałkach. Prezydent stwierdził, że jest to działalność komercyjna, której samorząd nie będzie prowadził może to oczywiście robić jakiś przedsiębiorca.
A. Łuczaj zaproponował przywrócenie lewoskrętu z ul. Bulwarowej w ul. Szpitalną. Cz. Renkiewicz przypomniał, że ten lewoskręt został wprowadzony na wniosek radnych zgłoszony podczas sesji, na prośbę mieszkańców ul. Szpitalnej. Nie można co chwilę zmieniać organizacji ruchu ulicznego.
J. Juszkiewicz zaproponował ustawienie dodatkowej toalety nad zalewem Arkadia. Prezydent zapowiedział ustawienie toalety przy parkourze. Radny prosił też o objęcie patronatem Prezydenta Miasta Suwałk jubileuszu 20-lecia Suwalskiego Chóru Kameralnego oraz o pomoc w zakup ie chórzystom nowych strojów. Cz. Renkiewicz zadeklarował objęcie swoim patronatem jubileuszu chóru, a jednocześnie zaproponował sfinansowanie strojów z pieniędzy pozyskanych w konkursach, które samorząd będzie ogłaszał w IV kwartale tego roku.

Karol Korneluk z SLD prosił o większą liczbę przyszkolnych „źródełek”. Pojawiły się one przy szkołach podstawowych, a nie ma ich przy szkołach ponadgimnazjalnych. Prezydent wyjaśnił, że źródełka przy szkołach podstawowych pojawiły się w wyniku pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Jeżeli pojawią się nowe możliwości zdobycia pieniędzy na ten cel z zewnątrz, nic nie stoi na przeszkodzie by takie źródełka pojawiły się przy pozostałych szkołach.
W czasie wrześniowej sesji pytania zadali jeszcze: Wojciech Pająk i Zbigniew De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki oraz Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej.