Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLVI/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2022 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 maja 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2021. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki „Suwalska Karta Mieszkańca”.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021.
 12. Informacja z konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2022-2024.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2022-2024.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021.
 15. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022-2026.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022-2026.
 17. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.
 18. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2022 – 2026.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
 20. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
 22. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Związku ZIT i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w perspektywie finansowej 2021-2027.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie budynku przy ulicy Raczkowskiej 185 w Suwałkach.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Modrzewiową, Majora Stefana Buczyńskiego, Papieża Jana Pawła II i Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Doroty D. dotyczącej organizacji publicznego transportu zbiorowego w Suwałkach.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
 34. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 35. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Top