Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr XLV/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 kwietnia 2022 roku.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Informacja o poziomie bezrobocia w mieście oraz ofercie zatrudnienia dla osób poszukujących pracy (Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy).

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2021 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych nagród Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, opieki nad zabytkami oraz ich wysokości.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2022-2025.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Raczkowskiej 185 w Suwałkach.

16. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.

17. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top