Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 25 października 2023 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr LXI/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 września 2023 roku.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Informacja Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii dotycząca realizacji zadania pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Satelitarnego BCO w zakresie radioterapii w Suwałkach”.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2022 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz z realizacji obowiązku
przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz Informacja z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych gminy – Miasta Suwałki.
8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach;

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 na terenie Miasta Suwałk – Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/592/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/665/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz  warunków korzystania i odpłatności za te usługi na terenie Miasta Suwałki.

13. Informacja podsumowująca przebieg i wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne.)

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Stefana Batorego w Suwałkach.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego: ulicą Sejneńską, granicami administracyjnymi Miasta Suwałk, rzeką Czarną Hańczą oraz granicami działek o numerach:
24774 i 24780.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Marka D. na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

23. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.

24. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top