Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 września 2023 r. o godz. 11:30 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr LX/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 września 2023 r.

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 6 września 2023 roku.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2023 r.

7. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. 10.

Wybory ławników:

– do Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2024 r. do 2027 r. (projekt uchwały)

– do Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. (projekt uchwały)

11. Informacja z konsultacji społecznych do projektu zmiany uchwały w sprawie określenia stref cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałk.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stref cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałki.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych w mieście Suwałki do kategorii dróg gminnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych w mieście Suwałki do kategorii dróg powiatowych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Budopol – Suwałki” Hajko Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pt. „Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach”.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Raczkowskiej w Suwałkach.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy ulicami: Teofila Noniewicza, gen. Józefa Dwernickiego, Utratą i Sejneńską w Suwałkach.

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok.

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.

21.  Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.

22.  Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top