OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr VII/65/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach.

Teren wskazany do sporządzenia planu obejmuje wyeksploatowane wyrobisko kruszywa mineralnego położone w południowej części miasta pomiędzy ulicą Stanisława Staniszewskiego, drogą w kierunku Sobolewa i granicami administracyjnymi miasta.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu w terminie do dnia 16 października 2015 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

282/215