Suwalscy radni wszystkie uchwały na XII sesji Rady Miejskiej przyjęli jednogłośnie. Radni przyjęli m.in.:

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej,

– uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej,

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską,

– uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Lazurowej i ustalenia przebiegu ulicy Mariana Piekarskiego,

– uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020,

– uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017,

– uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk,

– uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów,

– uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

– uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok,

– uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

– uchwałę w sprawie opłaty targowej,

– uchwałę sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej,

– uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

– uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

Ponadto radni wybrali ławników wysłuchali informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym oraz zadali pytania oraz zgłosili interpelacje, na które odpowiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz jego zastępcy: Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna. W czasie sesji organizatorzy Marszu Niepodległości zaprosili radnych do udziału w tym marszu, który odbędzie się 11 listopada. Prezydent Suwałk zaprosił do udziału w miejskich obchodach Święta Niepodległości.