Porządek XII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28 października  o godz. 10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 września 2015 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 września 2015 roku.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu ulicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wybory ławników.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie