Odbyła się XI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Radni przyjęli jednogłośnie m.in. uchwały:

– w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok,

– w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2016,

– w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki,

– w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych,

– w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach,

– w sprawie pozbawienia ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych,

– zmiany w budżecie miejskim na 2015 r.

Ponadto radni przyjęli informację z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok oraz zadali kilkanaście zapytań.

Następna sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się 28 października 2015 r.