Porządek XI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 września 2015 r. o godz.1000 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr X/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2015 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 lipca 2015 roku.
 5. Informacja z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku.

           (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.
 2. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok.
 3. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2016.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie