Na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miejskiej ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały likwidującej Izby Wytrzeźwień. Większość pozostałych uchwał radni przyjęli jednogłośnie. Radni przyjęli:

– uchwałę w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Suwalska RODZINA PLUS”- jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Suwałkach – 12 głosów za, 1 wstrzymał się, 9 przeciw,

– uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/602/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach- jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Jana B. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycielek przedszkola na działalność Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach – jednogłośnie,

– uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok – 14 głosów za – 8 wstrzymało się,

– uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 – 14 głosów za – 8 wstrzymało się.

Ponadto radni przyjęli:

– informację o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 czerwca 2015 roku.

– raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Suwałki na lata 2012 – 2015, za lata 2013 – 2014.

– sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2015 r.

Radni zadali też kilkanaście zapytań. Następną sesję Rady Miejskiej w Suwałkach zaplanowano na 30 września 2015 r.