Suwalski samorząd wesprze osoby uzależnione i ich rodziny

Suwalski samorząd wesprze osoby uzależnione i ich rodziny

Ponad 230.000,00 zł trafi do 14 organizacji pozarządowych i kościelnych z Suwałk, które działają w zakresie rehabilitacji osób i rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii i przemocy.

Dzięki środkom finansowym, które przekaże Miasto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024 w 2023 r. będą realizowane programy wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych jak również zajęcia socjoterapeutyczne, kolonie i półkolonie dla dzieci z tychże rodzin. Wsparcie ze strony Miasta uzyskają również osoby dla których będzie realizowany program ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Łączną opieką objętych zostanie ok. 1000 osób z naszego miasta.

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, podpisze 14 umów na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. z:

Top