Suwalski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Suwalski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji

Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok powołany Zarządzeniem nr 197/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 czerwca 2021 r. zakończył w dniu 21 lipca 2021 r. prace związane z weryfikacją pod względem formalno-prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 8 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 125 tys. złotych), 5 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 900 tys. złotych), 8 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych) oraz 2 projektów „zielonych” (o wartości do 100 tys. złotych). Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 15 złożonych projektów: 3 projektów „małych”, 6 projektów „dużych”, 4 projektów kulturalnych lub społecznych i 2 projektów zielonych.

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Psi Park. Projekt zakłada budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy ul. S. Moniuszki w Suwałkach Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 112 326,26 zł.
 1. Parking nad Zalewem Arkadia. Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchni zlokalizowanych przy budynku Zastawie 38A – Ośrodek Żeglarski. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.
 2. Utwardzenie terenu przed bramami ROD „Malwa” wraz z parkingami. Projekt zakłada utwardzenie dwóch zjazdów do ROD „Malawa” wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.
 3. Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych. Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zieleni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.
 4. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.
 5. Oaza Północy przy Bike Parku. Projekt zakłada wykonanie 10 miejsc parkingowych, nasadzenia drzew i krzewów, alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, domki dla owadów, stojaki dla rowerów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.
 6. Wybieg dla psów na M. Reja. Projekt zakłada utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla psów z 15 urządzeniami, koszami na śmieci. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.
 7. Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży. Projekt zakłada zakup sprzętu dla młodzieży do ćwiczeń oraz kontenera do przechowywania sprzętu sportowego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 104 816 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR. Projekt przewiduje budowę miejsc parkingowych obsługujących zespół obiektów publicznych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej, tj. targowisko miejskie, cmentarz parafialny oraz kompleks sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
 1. Remont drogi wewnętrznej między ulicami W. Witosa i A. Putry przylegającej do ulicy Pułaskiego. Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do ulicy Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
 2. Tężnia solankowa. Projekt zakłada budowę mini Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 300 000 zł.
 3. Utrwalenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy A. Wierusza-Kowalskiego 10A i 10B oraz L. M. Paca 12. Projekt zakłada utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 793 000 zł.
 1. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego z elementami wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu. Projekt zakłada odrestaurowanie parku znajdującego się na terenie dawnych koszar wojskowych z montażem elementów stałej wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu i stacjonujących tu przed laty Ułanach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 890 000 zł.

Wykaz projektów „kulturalnych lub społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Piknik Rodzinny Ku Zdrowiu Krwiodawcy mieszkańcom Suwałk. Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego, którego celem będzie edukowanie i promowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 1. Zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach. Projekt zakłada zakup karmy oraz opiekę weterynaryjną dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 999 zł.
 2. POUKŁADAJ SOBIE RAKA! Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 3. Piknik Rodzinny Franciszkańska. Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą oraz obchodami Światowego Dnia Środowiska Naturalnego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 900 zł.
 4. Okolicznościowy mural z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki. Projekt zakłada wykonanie muralu w przestrzeni publicznej na elewacji ściany szczytowej budynku wielorodzinnego na ul. A. Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 5. Poznajemy świat ptaków w mieście i wspieramy ptasie lokalizacje. Projekt zakłada spotkania z ornitologiem, przyrodnikiem i budowa budek lęgowych oraz karmników. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 6. PIKNIK RODZINNY z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach. Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji odpustu. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 800 zł.
 1. Suwalska akcja kastracja. Projekt zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich, a także zwierząt z terenu miasta Suwałk, które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

Wykaz projektów „zielonych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Chopina Park – Zielona Skarpa. Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów, wysiew trawy i innej roślinności. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
 2. Zieleń przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 23b. Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlokalizowanych w okolicy bloku przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 23b. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 25 100 zł.

Wykaz projektów odrzuconych w wyniku weryfikacji projektów przez Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, które nie znajdą się na Karcie do głosowania wraz z uzasadnieniem:

 1. Pogodny plac zabaw (między ulicą Pogodną a rzeką Czarną Hańczą). Projekt przewiduje zakup i montaż placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicą Pogodną a rzeką Czarną Hańczą. Szacunkowa wartość projektu – 120 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. We wniosku brak jest wypełnionych pól oznaczonych jako obowiązkowe zgodnie z § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. tj. zgody zarządzającego terenem, obiektem na którym ma być zlokalizowany projekt oraz brak jest wskazanej działki na której ma być realizowany projekt (brak mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją projektu).

 1. Monitoring ulicy Antoniego Patli i Wincentego Witosa. Projekt zakłada zakup i montaż 3 kamer monitoringu na ul. A. Patli i W. Witosa. Szacunkowa wartość projektu – 200 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. We wniosku nie została podpisania przez Wnioskodawcę zgoda na przetwarzanie danych osobowych, projekt zgłoszony na nieaktualnym formularzu (formularz SBO na 2021 r.) Niezgodność z § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. „Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały”. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 225 000 zł.

 1. Boisko „Orlik” miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan. Projekt przewiduje budowę boiska piłkarskiego wraz z zapleczem, ogrodzeniem i oświetleniem. Szacunkowa wartość projektu – 900 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Zgodnie z § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r. dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Miasta Suwałki lub na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, że pomysłodawca uzyskał pisemne oświadczenie podmiotu posiadającego rzeczowy tytuł prawny do nieruchomości na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Suwałki terenu potrzebnego do realizacji zadania i wykorzystanie nieruchomości do celów realizacji projektu oraz braku jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Miasta Suwałki i osób trzecich z tytułu realizacji projektu. Przekazanie terenu musi nastąpić niezwłocznie po zakwalifikowaniu zadania do realizacji, nie później niż do końca kwietnia 2022 r. Brak zgody zarządzającego terenem, brak oświadczenia na przekazanie nieodpłatnie terenu pod inwestycję dla Gminy Miasta Suwałki, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku.

 1. Chopina Park – budowa infrastruktury. Projekt obejmuje: budowę schodów do osiedla Chopina Park od ul. Chopina. Szacunkowa wartość projektu – 120 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Zgodnie z § 2 ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r. projekt ma być ogólnodostępny (schody stanowią dojście do osiedla zamkniętego). Schody z terenu ograniczonego dostępu (teren wygrodzony i dostępny tylko mieszkańcom i ich gościom). Z uwagi na konfigurację terenu trudno zachować warunki wynikające z § 1 ust. 3 pkt 3 – korzystanie przez osoby na wózkach inwalidzkich RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

 1. Suwalski Fan Club Bluesa 2022. Projekt przewiduje zorganizowanie koncertów, zajęcia edukacyjne. Szacunkowa wartość projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Wniosek złożony na nieaktualnym formularzu (formularz SBO na 2019 r.) niezgodnie z § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. „Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały”.

 1. Parking Arkadia. Projekt obejmuje: budowę parkingu na ul. Zastawie w Suwałkach. Szacunkowa wartość projektu – 125 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów na przekroczenie pasa drogowego, wymaga to ingerencji w istniejącą zieleń. Niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego konieczna jest przebudowa chodnika i ingerencja w tereny zielone publiczne. Teren zielony nad Zalewem Arkadia przeznaczony jest dla ruchu pieszego i rowerowego.

 1. Hulajnogi elektryczne. Projekt obejmuje: budowę stacji do ładowania z elektrycznymi hulajnogami. Szacunkowa wartość projektu – 886 240 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów na wysokie koszty obsługi. Zgodnie z § 4 ust. 11 pkt 3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r. stanowi, iż z realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wyłączone są projekty, które: generują koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu – w projekcie roczne koszty obsługi to blisko ¼ wartości całego projektu.

 1. Park Szwoleżerów przy Orłach. Projekt przewiduje stworzenie Parku Szwoleżerów przy Orłach. Szacunkowa wartość projektu – 100 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Niezgodny z § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. – brak zgody zarządzającego terenem, obiektem, na/w którym ma być zlokalizowany projekt lub wyposażenie, które ma zostać wykorzystane przy realizacji projektu.

 1. Człowiek i rzeka. Projekt przewiduje zorganizowanie dwóch wydarzeń związanych
  z rzeką Czarna Hańcza. Szacunkowa wartość projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Niezgodny z § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. – brak podpisów w liście mieszkańców Suwałk popierających propozycję projektu zgłaszanego do SBO na 2022 r.

 1. Zieleń na ulicy A. Wierusza-Kowalskiego. Projekt przewiduje nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na trawnikach wzdłuż ul. A. Wierusza-Kowalskiego i terenach przyległych. Szacunkowa wartość projektu – 100 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Zgodnie z § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r. dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Miasta Suwałki lub na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, że pomysłodawca uzyskał pisemne oświadczenie podmiotu posiadającego rzeczowy tytuł prawny do nieruchomości na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Suwałki terenu potrzebnego do realizacji zadania i wykorzystanie nieruchomości do celów realizacji projektu oraz braku jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Miasta Suwałki i osób trzecich z tytułu realizacji projektu. Przekazanie terenu musi nastąpić niezwłocznie po zakwalifikowaniu zadania do realizacji, nie później niż do końca kwietnia 2022 r. Brak oświadczenia na przekazanie nieodpłatnie terenu pod inwestycję dla Gminy Miasta Suwałki, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku.

 1. „Hala do treningu motorycznego dzieci i młodzieży”. Projekt przewiduje budowę hali do treningów motorycznych o wymiarach 15mx20m i wysokości obiektu 3,5 m do spodu dźwigara na Stadionie Miejskim przy ul. Zarzecze 26 wraz z instalacją oświetleniową, odgromową oraz instalacją fotowoltaiczną. Szacunkowa wartość projektu – 900 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Niezgodny z § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. – brak zgody zarządzającego terenem, obiektem, na/w którym ma być zlokalizowany projekt lub wyposażenie, które ma zostać wykorzystane przy realizacji projektu. Projekt przeznaczony jest dla zawodników trenujących piłkę nożną w klubie Wigry Suwałki oraz Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki jest więc niezgodny z § 2 ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r. ponieważ projekt ma być ogólnodostępny.

 1. EKO-PARK kieszonkowy z wieżą lęgową dla ptaków, domkami dla owadów i mini psim parkiem. Projekt przewiduje budowę parku wraz z wieżą lęgową dla ptaków, domkami dla owadów i mini psim parkiem. Szacunkowa wartość projektu – 720 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Na tym terenie zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (informacja udzielona wnioskodawcy w dniu 22.06.2021 r.) w granicach terenu należy zlokalizować docelowo: 1) zieleńce, 2) chodniki, 3) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku, 4) uzbrojenie techniczne, 5) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej. Zgodnie z tym realizacja wież lęgowych jest niezgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z § 4 ust. 10 pkt 2) Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r. Ponadto Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. stwierdził, że lokalizacja psiego parku przy Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Domu Pogrzebowym jest niewłaściwa społecznie.

 1. Koncert w „Szósteczce”. Projekt przewiduje zorganizowanie koncertu z okazji Święta Szkoły. Szacunkowa wartość projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. nie dopuszcza się realizacji projektów na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Suwałki, będącym w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) i Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz.75).

 1. Suwalski StreetLand – I etap (remont skateparku i budowa strefy do streetballa oraz montaż konstrukcji do kompleksowego treningu zawodnika biegów przeszkodowych jak również do akrobatyki sportowej typu „pole dance”). Projekt przewiduje remont skateparku i budowy strefy do streetballa oraz montaż konstrukcji do kompleksowego treningu zawodnikach biegów przeszkodowych jak również do akrobatyki sportowej typu „pole dance”. Szacunkowa wartość projektu – 900 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Wniosek złożony na nieaktualnym formularzu (formularz SBO na 2021 r.). Niezgodnie z § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. – „Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały”.

 1. Piknik Olimpijski – III edycja. Projekt przewiduje zorganizowanie pikniku. Szacunkowa wartość projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Wniosek złożony na niewłaściwym formularzu (formularz SBO na 2021 r.). Niezgodnie z § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. – „Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały”.

Od 26 do 30 lipca był czas na składanie odwołań, które zostaną rozpatrzone od 2 do 6 sierpnia 2021 r.

Top