SUWALSKA RADA SENIORÓW

SUWALSKA RADA SENIORÓW

Już w styczniu 2022 r. zakończy swoją kolejną trzyletnią kadencję Suwalska Rada Seniorów (SRS). Rada po raz pierwszy została powołana przez Prezydenta Suwałk 24 września 2014 r., jest ona wyłącznie zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, funkcjonującym w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz środowisk senioralnych w zakresie spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

KwaterskaZ Wiesławą Kwaterską przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów rozmawia „DwuTygodnik Suwalski”.

– W jaki sposób Suwalska Rada Seniorów realizuje swoje cele?
– Poprzez opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do Rady Seniorów, występowanie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, inicjowanie działań dotyczących życia seniorów, współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

– Jest to ogrom pracy dla Rady.
– Rada składa się tylko z dziewięciu osób. Siedem osób delegują organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych. Dwie osoby deleguje Prezydent Miasta Suwałk. Członkowie SRS pełnią swoje funkcje wyłącznie społecznie. Rada nie dysponuje samodzielnym budżetem. Obecny skład SRS to: Wiesława Kwaterska (przewodnicząca), Maria Lauryn (wiceprzewodnicząca), Zbigniew Makarewicz (sekretarz), Jadwiga Rusińska, Teresa Suproń, Teresa Wysocka-Kluczny, Kazimierz Jakimowicz, Józef Kamiński i An-drzej Soroka (członkowie).
Od 2019 roku odbyliśmy 19 posiedzeń, na których opiniowaliśmy szereg strategicznych dokumentów dotyczących różnych działań na rzecz środowiska seniorów w mieście. Między innymi odbyły się konsultacje projektów uchwał o Suwalskim Budżecie Obywatelskim na 2022 r., o programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do 2030 r., raporcie o stanie Miasta (w odniesieniu do seniorów), programie działań na rzecz Seniorów na lata 2021-2026.

– A konkretnie, co udało się „wywalczyć” dla seniorów?
– Największym osiągnięciem naszego środowiska jest Suwalska Karta Mieszkańców dla seniorów. To kompleksowy program działań zmierzający do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk, który uprawnia do wielu zniżek i preferencji. Od maja 2019 r. w naszym mieście działa Program „Złota rączka” dla seniorów. Program dedykowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkujących lub w wieku 60 lat z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ten sposób zapewniamy seniorom nieodpłatną pomoc w drobnych naprawach, między innymi sprzętu.
Wprowadzono bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca. W ramach struktury DPS „Kalina” powstał Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. Jest to forma pomocy w części stacjonarnej osobom nieaktywnych zawodowo, mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 60 lat. Uczestnikom domu zapewnia się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący). Jednorazowo może w nim przebywać 15 osób.

– Powiadają, że sport to zdrowie…
– Zanim opowiem o inicjatywach sportowych wskażę, że w ramach utrzymania i poprawy zdrowia suwalskich seniorów, realizowane było zadanie z zakresu zdrowia publicznego „Dobrostan bio-psycho-społeczny seniora”, polegające na przeprowadzeniu cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych dla seniorów, a także indywidualne konsultacje geriatryczne, które przeprowadził Szpital Wojewódzki w Suwałkach.
A co do sportu, zainicjowano Suwalską Olimpiadę Seniorów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk w dyscyplinach takich jak: pływanie, strzelectwo, czterobój lekkoatletyczny, bowling i wycieczki rowerowe. Odbyły się zaledwie dwie takie imprezy. Dalsze plany pokrzyżowała epidemia.
Chcieliśmy rozszerzyć zakres dyscyplin między innymi o taką jak bardzo popularna w Suwałkach siatkówka. Była myśl, że na wzór czwartków lekkoatletycznych, wprowadzić taki jeden dzień w tygodniu dla seniorów, bo Olimpiada Sportowa powinna być jedynie ukoronowaniem pewnego cyklu szkoleniowego.
Za mało seniorzy korzystają z uprawiania sportu na hali sportowej w okresie jesienno-zimowym. Przecież sprawność fizyczna powinna nam towarzyszyć na co dzień, a nie tylko ograniczać się do jednorazowych występów.
Andrzej Soroka jako przedstawiciel Prezydenta Suwałk, w przeszłości siatkarz AZS Olsztyn, który dołączył do naszej Rady, miał wiele innych propozycji sportowych. Na przeszkodzie stanęła epidemia.

– Oprócz zdrowia bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa seniorom.
– Przy współpracy z Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach został zorganizowany „Weekend Bezpiecznej Jazdy nie tylko dla seniora”. Z kolei Komenda Miejska Policji w Suwałkach zorganizowała konferencję na temat bezpieczeństwa seniorów pt. „Seniorze nie daj się oszukać”.

– Praca członków Suwalskiej Rady Seniora jest doceniana poza granicami Suwałk.
– Od jakiegoś czasu podobne Rady Seniorów powstały na terenie całej Polski. Nasza Rada – w województwie podlaskim uważana jest za działającą wzorowo. Podczas dyskusji nie jesteśmy jednomyślni. Spieramy się nawet o drobne sprawy. Ale ostatecznie dochodzimy do wspólnych ustaleń.
Potwierdzeniem tego może być – ostatnio – przyjazd do nas podobnych Rad Seniora działających w Sokółce, Supraślu i Puńsku. Gościliśmy także przedstawicieli z powiatu białostockiego w ramach projektu „Senior Lider Obywatel”.
Członkowie SRS uczestniczyli w Podlaskich Kongresach Rad Seniorów w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji społecznych członków Rady. Z kolei Maria Lauryn, która jest przedstawicielem w seniorskich strukturach krajowych, prowadziła cotygodniową audycję w Radio 5 pt. „Suwalski SMS”.

– Ta praca, którą wykonujecie, jest bardzo ważna dla Waszej powiększającej się społeczności.
– Chcielibyśmy aby nasze różne propozycje, spotykały się z aprobatą suwalskich seniorów. Zauważamy, że jest z tym coraz lepiej. Sądzę, że kolejna wybrana Rada będzie kontynuatorem wielu dobrych projektów. Liczymy na to, że epidemia kiedyś nas opuści.

– Dziękujemy za rozmowę.

seniorzy1

seniorzy2

Top