3 listopada siedmioro uczniów ze szkół, dla którym organem prowadzącym jest Miasto Suwałki otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Nagrodzeni uczniowie:

Piotr Wasilewski – I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej ,

Maja Dominika Przybysz – Zespół Szkół nr 1,

Krzysztof Niedziejko – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Z. Podhorskiego w Zespole Szkół nr 2,

Rafał Brzozowski – IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza
w Zespole Szkół nr 3,

Ewelina Skibicka – Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4,

Daria Buczyńska – Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych,

Wojciech Taraszkiewicz – Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest:

  1. uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości,
  2. uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
    w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre,
  3. jednemu uczniowi z danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów spełniających powyższe warunki:

  • są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
  • są przedstawione radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
  • rada szkoły, a jeśli nie została powołana to rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.
  • zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły lub radę pedagogiczną wniosek, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!