Do 30 września do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można składać wnioski o przyznanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Zasady przyznawania stypendiów wspierających realizację aspiracji edukacyjnych młodzieży – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zawodowych określa Regulamin stypendialny Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dostępny na stronie SSSE. Intencją programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów. Program stypendialny ma za zadanie również rozwijanie ścisłej współpracy Suwalskiej SSE oraz szkół ponadgimnazjalnych zawodowych- celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze Suwalskiej SSE .

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać szkoły ponadgimnazjalne zawodowe i techniczne w szczególności współpracujące z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 Jest uczniem szkoły w momencie ubiegania się o stypendium.

 Uzyskała średnią ocen minimum 4,0 w semestrze wyniki którego będą podstawą wypłacenia stypendium.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru na podstawie wyników uzyskanych w semestrze poprzedzającym wypłatę stypendium. Stypendium będzie wypłacane raz w semestrze:

 za osiągnięcia w nauce w I semestrze roku szkolnego – na początku drugiego semestru.

 za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego – po zakończeniu roku szkolnego.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pisemnie na adres:

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Noniewicza 49; 16-400 Suwałki oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres ssse@ssse.com.pl

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami.

Źródło: strona internetowa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.