Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” działa już 10 lat

Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” działa już 10 lat

29 września członkowie Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” zgromadzili się na dorocznym spotkaniu poświęconym ocenie działalności w minionym roku. Zebrali się rodzice dorosłych dzieci, które ukończyły naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców. Witając uczestników spotkania Bogdan Sadowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia zwrócił uwagę na trudności, które wynikały z panującej pandemii oraz kłopotów, które pojawiły się wraz z kryzysem energetycznym i wzrostem kosztów codziennego funkcjonowania ośrodka.

Rok 2021 z uwagi na pandemię ograniczył nieco działalność organizacji. Nie mniej udało się sfinansować 8 ośmiodniowych treningów mieszkaniowych, jeden turnus opieki wytchnieniowej oraz turnus wypoczynkowy nad Bałtykiem. Zorganizowano również turniej „2 godziny dla Rodziny” i wycieczkę do Krakowa. Ponadto w ramach współpracy promowane były wyroby podopiecznych w ramach miejskich imprez. Kontynuowano też wolontariat w ramach współpracy z Państwową Wyższą Uczelnią Zawodową w Suwałkach. Za pośrednictwem środków masowego przekazu prowadzona była również działalność edukacyjna w zakresie potrzeb i możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin celem wyrównywania szans oraz umożliwienia integracji społecznej oraz rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Organizacja funkcjonuje w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 9. Podmiot zawiązał się w 2011 r., a po dwóch latach rozpoczął prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami neurologicznymi typu B. W domu tym młodzi ludzie spędzają czas w gronie rówieśników, ucząc się zaradności życiowej i rozwijając swoje zainteresowania w pracowniach: gospodarstwa domowego, arteterapii i witrażu, rękodzieła z warsztatem ceramicznym, stolarni oraz sali rehabilitacyjnej i Sali Doświadczania Świata, w której prowadzone są zajęcia z logopedą oraz spotkania z pedagogiem i psychologiem.

Zadania realizowane w ŚDS zawierają się w umowie przewidującej wsparcie zawartej z Prezydentem Miasta Suwałk. Środki finansowe pozyskiwane są ponadto z różnych zewnętrznych źródeł, m.in. w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie uczestników oraz subwencji z PFRON. Aktualnie opieką otoczonych jest 35 uczestników codziennych zajęć realizowanych z podopiecznymi.

Na najbliższą perspektywę przewidziano dalsze starania mające na celu pozyskanie lokalu na utworzenie mieszkania chronionego oraz na organizację Warsztatów Terapii Zajęciowej lub zwiększenie miejsc w ŚDS. Jest to skutkiem wzrostu zainteresowanie prowadzoną działalnością ze strony rodziców szukających wsparcia dla dzieci nie mogących podjąć pracy, ale także przebywających poza systemem kształcenia. Bardzo istotna będzie też kontynuacja starań stowarzyszenia o pozyskiwanie środków na realizację bieżących działań, zwłaszcza w okresie problemów, które dotykają organizację w związku z olbrzymim wzrostem utrzymania obiektu i jego ogrzewaniem.

Za swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” otrzymał w 2021 r. Nagrodę Prezydenta Suwałk Włócznię Jaćwingów. W uzasadnieniu do jej przyznania wskazano „wieloletnie wsparcie osób z niepełnosprawnością w Suwałkach”.

Top