Stacjonarna sesja Rady Miejskiej

Stacjonarna sesja Rady Miejskiej

Po raz pierwszy od półtora roku suwalscy radni spotkali się na stacjonarnej sesji Rady Miejskiej. A to przede wszystkim ze względu na tajne głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Ślubowanie złożył też nowy radny – Łukasz Wojno. Radni zajęli się programami na przyszły rok: rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustalili nowe stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz stawki podatków na 2022 r. Radni nie jednogłośnie zmienili też regulamin utrzymania czystości, w którym wprowadzili możliwość karania sprawców podrzucania śmieci do wiat śmietniskowych przy budynkach wielorodzinnych. Nadali również nazwę ulicy Zachodniej, drodze łączącej ul. Filipowską z ul. Bakałarzewską.

Stacjonarna sesja

Po raz pierwszy od półtora roku suwalscy radni spotkali się na stacjonarnej sesji Rady Miejskiej. A to przede wszystkim ze względu na tajne głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Ślubowanie złożył też nowy radny – Łukasz Wojno (na zdjęciu poniżej).

Radni zajęli się programami na przyszły rok: rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustalili nowe stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz stawki podatków na 2022 r. Radni zmienili też regulamin utrzymania czystości, w którym wprowadzili możliwość karania sprawców podrzucania śmieci do wiat śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych. Nadali również nazwę ulicy Zachodniej, drodze łączącej ul. Filipowską z ul. Bakałarzewską.

Zmiany w Radzie

Na XXXVII sesji ślubowanie złożył Łukasz Wojno z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk, który tym samym objął mandat radnego. Zajął on miejsce po Sławomirze Sieczkowskim, który zrezygnował z mandatu radnego Rady Miejskiej. Wojciech Pająk zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. Nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Marek Zborowski-Weychman (na zdjęciu poniżej). Za jego wyborem głosowało 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, a 2 radnych głosowało przeciw.

Pieniądze dla niepełnosprawnych

Radni jednogłośnie zdecydowali, że niewykorzystane dotąd pieniądze z PFRON na pomoc suwalczanom z niepełnosprawnościami zostaną przeznaczone na dodatkowe dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Potrzeby w tym zakresie stale rosną i przesunięcie środków w wysokości ponad 32 tys. zł pozwoli na poprawę tej sytuacji. Do końca roku zgłaszający potrzeby mieszkańcy będą mogli jeszcze zakupić ten sprzęt za ponad 55 tys. zł. W tym roku na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych przeznaczono ponad 630 tys. zł. W 2021 r. z pieniędzy PFRON najwięcej, bo prawie 760 tys. zł będzie wydanych na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. A na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przeznaczono blisko 400 tys. zł. Do końca 2021 r. na pomoc suwalczanom z niepełnosprawnościami z pieniędzy PFRON zostanie wydanych ponad 2 mln 230 tys. zł.

Problemy nie tylko z alkoholem

Jednogłośnie został przyjęty Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., którego głównym celem jest zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Z danych przedstawionych przez policję wynika, że w Suwałkach w 2020 r. znacznie zwiększyła się liczba przestępstw drogowych polegających na kierowaniu pojazdem pod wpływem alkoholu oraz liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych. W tym drugim przypadku przybyło ich aż o ponad 40% w porównaniu do 2019 r. Zmniejszyła się liczba pobytów nietrzeźwych w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. Znacząco za to zwiększyła się liczba pacjentów przyjętych na Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego. Na realizacje tego programu przeznaczone są pieniądze z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w Suwałkach. W 2022 r. planuje się wpływy z tych opłat w wysokości niespełna 2 mln zł.

Program dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z uchwalonym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, na współpracę z tymi organizacjami w następnym roku w Suwałkach zaplanowano przynajmniej 4 093 000 zł, czyli ponad 370 tys. zł więcej niż przed rokiem. Po przedstawieniu projektu budżetu miejskiego na 2022 r., czyli po 15 listopada tego roku będą mogły być ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na sport i upowszechnienie kultury fizycznej oraz na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom nietrzeźwym i bezdomnym. W uchwalonym programie zaplanowano pieniądze dla organizacji pozarządowych, tak jak w latach poprzednich m.in. dla klubów seniora, Centrum Informacji Turystycznej oraz na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i realizację programu „Złota Rączka dla Seniora”.

Opłaty za parkowanie w strefie

Radni ustalili nowe stawki opłat za parkowanie w suwalskiej strefie płatnego parkowania. Od 1 stycznia przyszłego roku za 30 minut postoju trzeba będzie zapłacić 1 zł, a za pierwszą godzinę postoju 2 zł., a za drugą godzinę – 2 zł 40 gr. Opłata abonamentowa za 1 miesiąc wyniesie 120 zł, a za 12 miesięcy 600 zł. To pierwsza podwyżka opłat za postój w strefie płatnego parkowania od chwili jej utworzenia przed blisko dziesięciu laty. Strefa, którą prowadzi Zarząd Dróg i Zieleni, to przedsięwzięcie deficytowe – przychody z tej strefy są niższe niż poniesione koszty. Te podwyżki powinny przynajmniej pokryć koszty działalności strefy. Prezydent Czesław Renkiewicz jednoznacznie stwierdził, że nie widzi możliwości dopłacania z budżetu miejskiego do funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Czas pokazał, że strefa, z uwagi na konieczność uregulowania dostępności do instytucji w centrum miasta jest potrzebna.

Podatki na 2022 rok

Radni nie jednogłośnie zdecydowali o podatkach jakie będą obowiązywały w Suwałkach w przyszłym roku. Średnio podatek od nieruchomości w 2022 roku w naszym mieście wzrośnie o 5%. I tak m.in. podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 metra kwadratowego wzroście o 1,17 zł w stosunku do tego roku. Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej wzrośnie o 4 grosze w porównaniu do tego roku. O 5% wzrosną też stawki podatku od środków transportu na 2022 r.

– Podwyżka podatków o 5% nie złagodzi nawet skutków inflacji, bo we wrześniu wyniosła ona 5,9 %, a w październiku przekroczy 6, a w końcu roku ma sięgnąć 7% – powiedział prezydent Czesław Renkiewicz uzasadniając swoja propozycję.

Jak zadeklarował prezydent Suwałk podwyżki podatku mają w części pokryć zaplanowane 10% podwyżki płac dla pracowników samorządowych, w tym pracowników instytucji kultury. Pozostałych potrzebnych pieniędzy samorząd będzie poszukiwał poprzez cięcia w budżecie miejskim. Od dyrektorów zakładów i instytucji będzie zależało, czy dany pracownik otrzyma więcej, czy mniej. Głos w dyskusji na ten temat zabierali: Anna Gawlińska, Jacek Juszkiewicz, Marek Zborowski-Weychman, Bogdan Bezdziecki i skarbnik Wiesław Stelmach, który wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem na płace pracowników samorządowych mogą być wydawane pieniądze tylko z podatków i innych dochodów samorządu, a nie z oszczędności na inwestycjach np. finansowanych z programu rządowego „Polski Ład”.

Wnioski i oświadczenia radnych

Karol Korneluk zwrócił uwagę na to, że Czarna Hańcza bardzo mocno zarasta, co wymaga interwencji. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że zgodnie z zawartym porozumieniem do końca października zajmuje się tym państwowa spółka „Wody Polskie”. Tadeusz Czerwiecki zapytał, czy po tym, jak odpadło kilka płyt elewacyjnych, hala Suwałki Arena została poddana przeglądowi technicznemu. Prezydent Suwałk stwierdził, że przegląd techniczny został dokonany 14 października, a firma wykonawcza zamówiła płyty i zostaną one wkrótce przytwierdzone. Jacek Juszkiewicz zaproponował m.in. objęcie stałym monitoringiem wytwórni mas bitumicznych przy ul. Bakałarzewskiej, która jego zdaniem zatruwa Osiedle Piastowskie. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że wystąpi w tej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który czuwa nad stanem czystości powietrza. Radny zapytał też o stan prac nad udrożnieniem dojazdu do posesji przy ul. S. Staszica. Prezydent Suwałk poinformował, że prace w tej sprawie trwają, ale wymagają one czasu. Jacek Roszkowski dopytywał o remont basenu przy SP nr 10. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że trwa weryfikacja złożonych dwóch ofert. Kamil Klimek zgłosił kilka spraw, m.in. zapytał o przyszłość kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45, gdzie wcześniej znajdowała się Galeria Andrzeja Strumiłły. Prezydent Suwałk poinformował, że znajdująca się na piętrze Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna zostanie przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ul. T. Noniewicza 71. Kamienica przy ul. T. Kościuszki 45 została zaproponowana na siedzibę KRUS, ale na razie nie ma odzewu na tę propozycję. Prezydent stwierdził, że wolałby nie sprzedawać tego budynku, który położony jest w centrum miasta. Radny zapytał też o przyszłość dotąd niezrealizowanych inwestycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Cz. Renkiewicz wyjaśnił że procedury przy zadaszeniu boiska przy SP nr 6 wciąż prowadzi firma-wykonawca tej inwestycji, a na realizację napisu „SUWAŁKI” na bulwarach nie udało się dotąd wyłonić wykonawcy i prezydent zamierza rekomendować Radzie Miejskiej odstąpienie od realizacji tego projektu.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top