Miasto Suwałki wspólnie z Gminą Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych. Dlatego też suwalski Urząd Miejski zaprasza do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami nt. dokumentu. 26.10. o godz. 16:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii.