Spotkali się samorządowcy ze Związku Miast Polskich

Spotkali się samorządowcy ze Związku Miast Polskich

W dniach 9 i 10 marca obradowało 46. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Do Łodzi przyjechało ponad 200 samorządowców, czyli prezydentów, burmistrzów i przedstawicieli rad miejskich m.in. z takich miast, jak Jelenia Góra, Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Radom, Toruń, Warszawa, Wrocław oraz Bielsk Podlaski, Ełk, czy Suwałki.

Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności Związku i sprawozdanie finansowe oraz uchwalili budżet ZMP na obecny rok. Szczegółowo omówili też finanse miast w ujęciu wykonania w grudniu 2022 roku i plan na obecny rok. Rozpatrzyli także sprawy statutowe oraz przyjęli informację o realizowanych i planowanych projektach i pracach legislacyjnych.

Jak podkreślał prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz, organizacja jest silna i sprawna oraz wyjątkowo potrzebna w nadzwyczaj trudnym dla samorządów czasie. Z monitoringu stale prowadzonego przez Związek oraz danych pozyskanych z Ministerstwa Finansów wynikło, że w najgorszej sytuacji, gdy chodzi o finanse, są miasta na prawach powiatu i gminy miejskie. Z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych odczytujemy, że suma ubytków w PIT na mieszkańca w latach 2019-2022 w miastach na prawach powiatu była najwyższa i wyniosła aż 1.191 zł, podczas gdy dla gmin wiejskich strata wyniosła 501 zł, miejsko-wiejskich 552 zł oraz gmin miejskich 660 zł. Ubytek ten został zrekompensowany przez rząd i tak dla miast na prawach powiatu oscylował na poziomie 43% oraz 53% dla gmin miejskich, 68% dla miejsko-wiejskich i 108% dla wiejskich.

Uczestnicy Zgromadzenia dyskutowali ponadto o priorytetowych współcześnie dla miast sprawach związanych z transformacją energetyczną i kwestiach dotyczących usamodzielnienia się gospodarki miejskiej w zakresie lokalnej energetyki. Swoimi doświadczeniami dzielili się samorządowcy m.in. z Bydgoszczy, Konina i Sokołowa Podlaskiego. Podczas dyskusji uczestnicy zgodnie przyznali, że transformacja energetyczna w największym stopniu rozpoczęła się wraz z podjęciem w skali globalnej przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jej główny kontekst miał jednak znaczenie nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne, a zasadniczym elementem stała się modernizacja oświetlenia, termomodernizacja i zmiany w ciepłownictwie. Wszystko to docelowo musiało przynosić oszczędności finansowe, korzystne dla społeczności lokalnych. Miasta zaangażowały się więc w prowadzenie własnej, lokalnej i zintegrowanej polityki energetycznej oraz poszukiwanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz pochodzącej m.in. z termicznego przekształcania odpadów. W wyniku procesu spalania śmieci powstaje energia elektryczna i ciepło systemowe, które trafiają do mieszkańców miasta. Świadomość, że energia z odpadów komunalnych jest jednym z bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju energetyki w Polsce przyświeca wielu polskim samorządom, w tym miastu Suwałki.

Związek Miast Polskich jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 350 miast, w których mieszka ponad ok. 79% miejskiej ludności kraju. To także najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Top