Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest społeczną radą, pracującą bez wynagrodzeń, działającą przy Prezydencie Miasta Suwałk jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada konsultuje najważniejsze dokumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców, a także dokumenty regulujące współpracę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi. Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, które z jednej strony przedstawiane są przez Prezydenta, ale także zabiera swoje stanowisko w sprawach podnoszonych przez same organizacje.

Rada powstała na wniosek suwalskich organizacji pozarządowych. Na pierwszą dwuletnią kadencję została powołana w 2012 roku. Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 osób – sześciu wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Aktualnie członkami Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji są:

przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Halina Adamczyk
 2. Jarosław Ruszewski – Przewodniczący Rady
 3. Andrzej Sowul
 4. Karol Marcin Świerzbin
 5. Dariusz Ułanowicz
 6. Danuta Złotnik

przedstawiciele Rady Miejskiej w Suwałkach:

 1. Bogdan Bezdziecki
 2. Józef Wiesław Murawko
 3. Wojciech Pająk

przedstawiciele Prezydenta Miasta Suwałk:

 1. Elżbieta Gibowicz
 2. Honorata Rudnik – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Agnieszka Szyszko – Sekretarz Rady

Rada może w zależności od potrzeb powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach, bez prawa głosu w głosowaniach, przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych czy powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, określając ich zadania, tryb działania oraz skład osobowy.

W tym roku SRDPP spotkała się siedem razy. Opiniowała między innymi projekty uchwał Rady Miejskiej w następujących sprawach: warunków i trybu finansowania sportu w Mieście Suwałki; Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok; Programu współpracy miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.

Uwagi członków SRDPP często mają znaczący wpływ na ostateczny kształt wspomnianych dokumentów. To na wniosek Rady między innymi w 2015 roku Suwalski Budżet Obywatelski został podzielony na dwie pule, przeznaczone na projekty małe i duże, co poskutkowało znacznie większą liczbą realizowanych projektów mieszkańców – co najmniej osiem w każdej edycji. Rada typuje także przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, a także do grup roboczych opracowujących miejskie strategie, między innymi kultury, czy oświaty.

 

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do współpracy. Kontakt: srdpp@um.suwalki.pl.

Więcej informacji o Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego na stronie internetowej:

http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/suwalska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/