Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

Prezentujemy porządek XLIX Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28 września 2022 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XLVIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 lipca 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2022 r. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.
 8. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę obiektu Biblioteki Publicznej w Suwałkach – Mediateki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy Miasta Suwałk z Miastem Tarnopol na Ukrainie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy Miasta Suwałk z Powiatem Cẽsis na Łotwie.
 11. Informacja z realizacji w 2021 roku „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.
 12. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
 14. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz  organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia odrębnej własności lokali.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi przy ulicy Kolejowej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy Ludwika Waryńskiego na odcinku pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Teofila Noniewicza w Suwałkach.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza”, wraz z ulicami: Generała Józefa Dwernickiego i Teofila Noniewicza w Suwałkach.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków Nadleśnictwa Suwałki o uznanie lasu za ochronny oraz o pozbawienie lasu charakteru ochronnego.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości Lotniska Suwałki pod budowę stacji tankowania samolotów, którego trwałym zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej części drogi gminnej nr 101319 B (ulica Bolesława Krzywoustego) w Suwałkach, poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych w mieście Suwałki do kategorii dróg gminnych.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych w Mieście Suwałki do kategorii dróg powiatowych.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych w Mieście Suwałki do kategorii dróg gminnych.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie herbu Miasta Suwałk oraz określenia zasad jego używania.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta Suwałk.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów Miasta Suwałki i zasad ich używania.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta Suwałk.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia sołectw na terenie Miasta Suwałki.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Radosława K. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie zwrotu i przywrócenia prawa jazdy.
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Dawida D. na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 40. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych nagród Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, opieki nad zabytkami oraz ich wysokości.
 41. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży.
 42. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 43. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Top