Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek LI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr L/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 października 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja o bieżącej sytuacji na rynku pracy w mieście Suwałki (Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach).
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2021/2022. (Materiał został przekazany 26.11.2022 r.)
 8. Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki oraz innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania więźniów w 2023 roku.
 9. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2022 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Suwałkach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi na terenie Miasta Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie Gminy Miasta Suwałki.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Rotmistrza Witolda Pileckiego i granicami działek ewidencyjnych o numerach: 23987/3, 23988, 23989 w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
 24. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Top