Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz

Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz

To niemalże katastrofa. W tym roku w pierwszym półroczu sąd wydał taką samą ilość postanowień o skierowaniu dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej, co w 2019 r. w Suwałkach przez cały rok. Skąd taka różnica? Nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że to wina koronowirusa i przymusowego pobytu całych rodzin w czterech ścianach.

Marta ŻyłaW ubiegłym roku na podstawie postanowień sądu do rodzin zastępczych trafiło 25 dzieci. Głównym powodem tych sądowych decyzji jest nadużywanie alkoholu przez rodziców, oraz z tym związane zaniedbania, czy brak właściwej opieki – tłumaczy Marta Żyła, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. A rodzin zastępczych w Suwałkach, podobnie jak w całej Polsce brakuje.

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie może być przysposobione. Rodzinną pieczę zastępczą zapewniają zawodowe, spokrewnione i niezawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Zastępcze rodziny spokrewnione

W Suwałkach najwięcej jest zastępczych rodzin spokrewnionych – 82. Taką rodzinę tworzą wyłącznie dziadkowie lub rodzeństwo dziecka, które wymaga opieki. Kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie według indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka wynosi 694 zł.

Zastępcze rodziny niezawodowe

Takich rodzin w Suwałkach jest 18. Tworzą je osoby z rodziny dziecka, np. ciotka, wujek lub osoby obce. Kandydaci na rodzinę niezawodową przechodzą proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. obowiązkowe szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. W rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci. Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu. Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka wynosi 1052 zł.

Zastępcze rodziny zawodowe

W naszym mieście zastępczych rodzin zawodowych jest 9. Umieszcza się w takiej rodzinie nie więcej niż 3 dzieci. Zawodowe rodziny zastępcze tworzą osoby obce. Umowa o pełnienie funkcji zawierana jest co najmniej na 4 lata, z jednym z małżonków, któremu przysługuje wynagrodzenie. Osoba może kontynuować zatrudnienie lub podjąć dodatkową pracę zarobkową za zgodą zleceniodawcy. Poza tym zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka w wysokości 1052 zł.

– W Suwałkach tak jak w całej Polsce pojawia się problem wygaszania zawodowych rodzin zastępczych. Na wiele lat blokowane są te rodziny, gdyż nie ma rotacji dzieci, nie trafiają one z powrotem do rodziców biologicznych. Zostają w tych rodzinach do 18 lat, do uzyskania pełnoletniości – tłumaczy M. Żyła.

Rodzinny dom dziecka

W Suwałkach funkcjonuje też zawodowa rodzina zastępcza pełniącą funkcję rodzinnego domu dziecka, w którym można umieścić maksymalnie do 8 dzieci. Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka zawierana jest co najmniej na 5 lat, z jednym z małżonków, któremu przysługuje wynagrodzenie. Rodzinny dom dziecka otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka w wysokości 1052 zł.

We wszystkich przypadkach do kosztów utrzymania dziecka przysługują:
– dodatek wychowawczy 500 zł miesięcznie

– dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatek 211 zł miesięcznie

– 300 zł jednorazowo z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zgodnie z programem „Dobry Start”.

W Suwałkach w pieczy zastępczej przebywa 181 dzieci, z tego 23 z innych powiatów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poszukuje chętnych osób do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza jest nadzieją na szczęśliwe dzieciństwo, namiastką własnego domu i najlepszym rozwiązaniem dla prawidłowego rozwoju dziecka. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 444 0640, na stronie internetowej www.mopr.suwalki.pl bądź osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, pokój 32 (I piętro)

—***—

Kiedy wnioski i wypłaty?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował harmonogram składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłat przysługujących świadczeń: „Dobry start” (300+) na dzieci na nowy okres zasiłkowy; świadczenia wychowawczego (500+) na dzieci, które takie uprawnienia posiadają oraz świadczenia rodzinnego. Więcej na: www.mops.suwalki.pl

tabela

Top