RADNI ZNOWU OBRADUJĄ W RATUSZU

RADNI ZNOWU OBRADUJĄ W RATUSZU

30 listopada po raz pierwszy w tym roku suwalscy radni miejscy spotkali się na stacjonarnej sesji, czyli powrócili do zwykłego trybu pracy. Uchwalili oni Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 roku oraz ustalili nowe ceny biletów za przejazd komunikacją miejską i zdecydowali o wygaszeniu prawa do bezpłatnych przejazdów empekami dla Ukraińców. Zdecydowali też m.in: o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: S. Moniuszki, F. Chopina, rot. W. Pileckiego i granicami działek o numerach 23987/3, 23988 i 23989 oraz o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji Suwałk. Ponadto m.in: zapoznali się z informacjami o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/22 oraz o zapotrzebowaniu na zatrudnienie więźniów w suwalskich placówkach i instytucjach w 2023 r. Wysłuchali również informacji o wskaźnikach bezrobocia w mieście i zatrudnieniu Ukraińców, przekazanej przez dyrektora suwalskiego Powiatowego Urzędu Pracy Kamila Czarniawskiego.

Klub seniora nad Zalewem Arkadia
Suwalscy radni jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu Klubu Senior+ przy ul. Zastawie 26. Wsparcie w nim znajdzie 15-20 seniorów przez 20 godzin tygodniowo. Będzie to jeden z najdłużej otwartych klubów seniora w Suwałkach i pierwszy w południowej części miasta. Wsparcie w tym klubie znajdą osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 plus, będące mieszkańcami Suwałk. W tym klubie, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie seniorzy będą mogli skorzystać z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Na utworzenie i wyposażenie tego klubu Miasto Suwałki w 2022 r. pozyskało 200 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Z programu suwalski samorząd zamierza pozyskać też pieniądze na bieżącą działalność tego klubu, a z kasy miejskiej na jego funkcjonowanie będzie przeznaczonych 200 zł miesięcznie na uczestnika. Po opracowaniu przez MOPR zasad organizacji tego Klubu Seniora poinformujemy o tym na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”. Pozostałe suwalskie kluby seniora prowadzą organizacje pozarządowe.

Więcej za dowóz dzieci
Radni zdecydowali, że wyższa niż dotąd będzie stawka zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. Nowa stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wyniesie 0,8358 zł, a przy pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł.

Bez podwyżki opłat za śmieci, ale z wyższymi progami
Od nowego roku wiele polskich miast wprowadza podwyżki opłat za wywóz śmieci. W Suwałkach takiej podwyżki nie będzie. Radni zdecydowali jedynie o podniesieniu progu dochodu osób uprawnionych do otrzymania dodatku osłonowego z tytułu opłat za wywóz śmieci z 2 tys. zł do 2,4 tys. zł miesięcznie. Taki dodatek mogą otrzymać samotni suwalczanie, którzy gromadzą odpady selektywnie, nie korzystając z innych form pomocy (uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych) oraz na bieżąco ponoszą opłaty za odbiór odpadów w sposób selektywny i nie mają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat. Pomoc finansowa osobom spełniającym kryteria przyznawana jest w wysokości 20 zł miesięcznie. Świadczenia pieniężne przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Według stanu na 4 listopada ten dodatek osłonowy przyznano 159 osobom (1 319 świadczeń) na kwotę 26 380 zł.

Bez darmowych przejazdówdla Ukraińców
Od 1 stycznia 2023 r. Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 r., nie będą mieli prawa do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Suwałkach, jakie uzyskali zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk z 1 marca 2022 r., a które zostało zatwierdzone przez suwalską Radę Miejską na sesji 7 marca. Od podjęcia tej uchwały wielu obywateli Ukrainy zdecydowało się pozostać w Suwałkach, podjęli pracę, uzyskali Suwalską Kartę Mieszkańca. Dzieci, które posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca oraz osoby powyżej 70. roku życia korzystają i nadal będą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Od kwietnia do października tego roku Suwalską Kartę Mieszkańca przyznano 757 obywatelom Ukrainy. Radni jednogłośnie zdecydowali o wygaszeniu prawa do bezpłatnych przejazdów empekami dla Ukraińców.

Nowe ceny biletów
Nie jednogłośnie radni zdecydowali, że od 1 stycznia 2023 r. nowa cena biletu normalnego za jeden przejazd komunikacją miejską na terenie Suwałk wyniesie 3,60 zł, a ulgowego – 1,80 zł. Wybrane ceny biletów miesięcznych lub 30-dniowych imiennych:
– normalny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – zwykła” będzie kosztował 83 zł;
– normalny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna” i „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior” – 52 zł.
Bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny będzie kosztował 132 zł, a ulgowy będzie o połowę tańszy. Droższe też będą bilety za przejazdy komunikacją miejską na terenach podmiejskich. Przykładowo bilet jednoprzejazdowy normalny do Krzywego, Małej Huty, Zielonego Kamedulskiego, Białej Wody i Poddubówka będzie kosztował 5,40 zł, a taki sam bilet za przejazd do wsi Lipniak, Nowa Wieś, Wychodne, Przebród, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak będzie kosztował 8 zł. Szczegółowy cennik biletów za przejazd suwalską komunikacją miejską można znaleźć na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Wzrost cen biletów za przejazd komunikacją miejską jest zbliżony do poziomu obecnej inflacji, a wynika ze wzrostu cen paliw spowodowanych m.in. wojną w Ukrainie oraz ponad 17% inflacją.

Oświadczenia i zapytania radnych
W czasie sesji sześcioro radnych zadało pytania i złożyło oświadczenia. Karol Korneluk i Jacek Niedźwiedzki zapytali o problemy z wyłonieniem dostawcy energii elektrycznej dla Suwałk w 2023 r. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że, podobnie jak inni samorządowcy, jest zbulwersowany zachowaniem państwowych spółek energetycznych, które nie zgłaszają się do przetargów ogłaszanych przez samorządy. W Suwałkach do dwóch przetargów nikt się nie zgłosił. Prezydent o tej sprawie poinformował posła Jarosława Zielińskiego i Wojewodę Podlaskiego. Zdaniem Cz. Renkiewicza, najwyraźniej państwowym spółkom energetycznym nie opłaca się dostarczać prądu po cenach ustalonych przez posłów w ustawie o zamrożeniu cen energii elektrycznej. Firmy energetyczne chcą od samorządów dodatkowych opłat ponad cenę gwarantowaną ustaloną przez Sejm. Prezydent poinformował, że złożył państwowej spółce PGE Obrót propozycję podjęcia negocjacji w sprawie podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej, w której są m.in. suwalskie szkoły, przedszkola, szpital, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i spółki miejskie. Cz. Renkiewicz stwierdził, że suwalski samorząd chce zapłacić za energię elektryczną zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. K. Korneluk zapytał o koszt budowy i funkcjonowania tężni solankowej, która ma powstać w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że ten projekt wygrał w głosowaniu suwalczan. Zdaniem wnioskodawców budowa tej tężni ma kosztować 900 tys. zł, a roczny koszt utrzymania ma wynosić 6 tys. zł. Wniosek ten zweryfikował specjalny zespół, w którym znaleźli się też radni.

Tadeusz Czerwiecki powrócił do kontroli segregacji odpadów w wiatach śmietnikowych na osiedlach budynków wielorodzinnych i powstającego regulaminu tych kontroli. Zaproponował spotkanie zainteresowanych stron w tej sprawie. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że takie spotkanie odbyło się półtora roku temu i niewiele z tego wynikło. Niedawno wystąpił do administratorów suwalskich nieruchomości z prośbą o zgłoszenie do 5 grudnia swoich uwag do powstającego regulaminu kontroli. Zachęcił też do naśladowania suwalskiego ZBM TBS, który w ramach pilotażu zamknął wiatę śmietnikową przy jednym ze swoich budynków. Decyzję w sprawie ewentualnego spotkania prezydent Suwałk podejmie po 5 grudnia.
J. Niedźwiedzki zapytał, co z dystrybucją węgla po cenach gwarantowanych. Cz. Renkiewicz poinformował, że umowę z PGE Paliwa (dostawca węgla) i suwalskim Transbudem (dystrybucja węgla w Suwałkach) podpisał wiele dni temu, a węgla dotąd nie było. Umowa została podpisana na dostawę 517 ton węgla (233 tony ekogroszku + 285 ton węgla-orzech i kostka). Z ostatnich informacji wynika, że część węgla (50 ton ekogroszku i 25 ton węgla-orzech) dotarła do Białegostoku. Zatem wkrótce pierwsze dostawy węgla po cenach gwarantowanych przez rząd powinny dotrzeć do Suwałk. Jak węgiel dotrze do Suwałk, to pracownicy samorządowi telefonicznie będą informować osoby, które zadeklarowały zakup tego węgla o możliwości jego odbioru. Jarosław Schabieński powrócił do propozycji utworzenia szkoły branżowej II stopnia w Suwałkach. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski przypomniał, że przed kilkoma miesiącami była próba utworzenia takiej szkoły, ale zgłosiło się niewielu chętnych. Szkołę branżową II stopnia w Suwałkach może też utworzyć np. Ministerstwo Rolnictwa, które prowadzi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Ogrodowej. Jak dotąd resort nie wyraził zainteresowania utworzeniem takiej szkoły.
Zdzisław Przełomiec zwrócił uwagę na brak odpowiedniej poczekalni na dworcu PKS Nova. Teraz rolę poczekalni pełni niewielkie pomieszczenie, w którym jest kasa biletowa, ale brak w nim miejsc do siedzenia i dostępu do wc. Od niedawna jest ono udostępniane od godz. 7 do 17. Obok jest większe pomieszczenie z dostępem do wc, ale PKS Nova nie chce utrzymywać w nim poczekalni dla podróżnych. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że w lipcu PKS Nova wypowiedziała umowę na utrzymanie poczekalni w dotychczasowym budynku administrowanym przez ZBM. W tej chwili pomieszczenie przeznaczone przez PKS Nova na poczekalnię nie spełnia standardów. Dlatego też, prezydent Suwałk polecił Zarządowi Dróg i Zieleni oraz ratuszowym urzędnikom przygotowanie koncepcji rozwiązań tego problemu w najbliższym czasie. Docelowym rozwiązaniem będzie w przyszłości budowa zintegrowanego dworca kolejowo-autobusowego. Zdaniem Cz. Renkiewicza trzeba też powrócić do rozmów z PKS Nova, tak by stworzyć „ludzkie” warunki pasażerom oczekującym na autobusy w Suwałkach. Do sprawy powrócimy w „DwuTygodniku Suwalskim”.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top