Sesje suwalskiej Rady Miejskiej

Sesje suwalskiej Rady Miejskiej

Suwalscy radni obradowali na dwóch sesjach Rady Miejskiej: 23 lutego i 7 marca.

Lutowa sesja

Zmiany statutu Żłobka Miejskiego i wysokość opłat za pobyt dziecka w tej placówce wywołały najbardziej ożywioną dyskusję w czasie 42 sesji suwalskiej Rady Miejskiej. Radni nadali też nazwy dwóm nowym suwalskim ulicom, dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim oraz wyrazili zgodę na zawarcie przez Miasto Suwałki porozumienia z gminą Szypliszki w sprawie współpracy przy organizacji linii komunikacji miejskiej do Jasionowa. Zapoznali się też z wysokością średnich wynagrodzeń suwalskich nauczycieli. Sesja odbyła się 23 lutego w sposób hybrydowy: część radnych znajdowała się w sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu.

Wynagrodzenia nauczycieli
Radni zapoznali się z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w suwalskich szkołach. Na wszystkich stopniach awansu zawodowego suwalscy nauczyciele zarobili więcej niż określają to wskaźniki w Karcie Nauczyciela. I tak w 2021 r. miesięcznie średnie wynagrodzenia brutto suwalskich nauczycieli wynosiły:
– nauczyciel dyplomowany (ok. 72% ogółu nauczycieli) – 6 747,34 zł , a zgodnie z Kartą Nauczyciela musiały wynosić co najmniej 6 509,55 zł,
– nauczyciel mianowany (ok. 12% ogółu nauczycieli) – 5 306,60 zł, a zgodnie z Kartą Nauczyciela musiały wynosić co najmniej 5 094,43 zł,
– nauczyciel kontraktowy (ok. 12% ogółu nauczycieli) – 4 659,54 zł, a zgodnie z Kartą Nauczyciela musiały wynosić co najmniej 3 926,96 zł,
– nauczyciel stażysta (ok. 4% ogółu nauczycieli) – 3 931,09 zł, a zgodnie z Kartą Nauczyciela musiały wynosić co najmniej 3 537,80 zł.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku
Suwalscy radni ustalili, że od 1 kwietnia 2022 r. opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Suwałkach wynosić będzie 10% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, czyli teraz jest to 301 zł miesięcznie. Z 50% ulgi w tej opłacie mogą skorzystać rodzice posiadający Suwalską Kartę Mieszkańca Osoby Niepełnosprawnej lub Rodziny Wielodzietnej oraz rodzice dzieci, w rodzinach spełniających kryterium dochodowe do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. Z 20% ulgi mogą skorzystać posiadacze zwykłej Suwalskiej Karty Mieszkańca. Zwolnienie rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka z opłaty za pobyt będzie możliwe w okresie zamknięcia żłobka ze względu na: wprowadzenie stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego i innego zdarzenia losowego.
Opłata dzienna maksymalna za wyżywienie dziecka w żłobku pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 9 zł i tak jak dotychczas będzie naliczana na podstawie faktycznej obecności dzieci w żłobku. Głos w sprawie uchwał dotyczących żłobka zabierali: Marek Zborowski-Weychman, Jarosław Schabieński, Kamil Lauryn, Mariola Karpińska, Wojciech Pająk, Kamil Klimek i Zbigniew De-Mezer.

Ulica Michała Marii Świtalskiego
Ulica łącząca rondo Aleksandra Seredyńskiego u zbiegu ulic Północnej i Rotmistrza Witolda Pileckiego z rondem przy ul. Wylotowej otrzymała nazwę Michała Marii Świtalskiego. Tak zdecydowali suwalscy radni.

Michał Maria Świtalski urodził się w 1900 r. we Lwowie. W okresie międzywojennym służył w różnych jednostkach wojskowych, a od 1935 r. w stopniu kapitana w Korpusie Ochrony Pogranicza. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył z Niemcami oraz z wojskami sowieckimi. Od stycznia 1940 r. był jednym z organizatorów „Legionu Nadniemeńskiego”, którym dowodził do wiosny 1941 r. 10 maja 1941 r. Po aresztowaniu przez Niemców dowódcy suwalskiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej ppor. Ksawerego Rukata został dowódcą tego Obwodu. Po kilku tygodniach zagrożony aresztowaniem przez gestapo, przekazał dowództwo suwalskiego Obwodu ZWZ rot. Kazimierzowi Ptaszyńskiemu „Zarembie”. Na początku września 1941 r. opuścił Suwalszczyznę. Potem był w oddziałach ZWZ, a następnie Armii Krajowej w Prużanach i dowództwie Okręgu AK w Białymstoku. Walczył z Niemcami w czasie akcji „Burza”, a następnie pozostał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej Obywatelskiej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowany 31 grudnia 1946 r. i zwolniony w marcu 1947 r. Wyjechał do Warszawy. Tam aresztowany w 1950 r. i skazany na 10 lat więzienia. 3 maja 1956 r. na mocy amnestii skrócono mu wyrok. Zmarł w Warszawie w 1958 r.

Ulica Stefana Krzesickiego
Ulicy odchodzącej od ul. Krzywólka suwalscy radni nadali nazwę Stefana Krzesickiego. Patron nowej ulicy urodził się 16 października 1892 r. w Krzywólce. Był komendantem w Polskiej Organizacji Wojskowej w Krzywólce. Uczestniczył w powstaniu sejneńskim. Jako ochotnik wstąpił do 41 Suwalskiego Pułki Piechoty, w którym walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Potem pracował w gospodarstwie rodzinnym. Był członkiem Rady Gminy Kuków oraz komendantem placówki POW i prezesem hufca Związku Strzeleckiego w Krzywólce.

Pytania radnych
Dziesięcioro radnych zadało pytania w czasie sesji. K. Klimek powrócił do sprawy budowy przejścia dla pieszych na ul. Sportowej na wysokości wejścia do osiedla Olimpijskie Ogrody. Zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna poinformował, że odbyło się spotkanie z udziałem Zarządu Dróg i Zieleni oraz ponownie wystąpiono do policji o opinię w tej sprawie. M. Zborowski-Weychman i Jacek Roszkowski zapytali o suwalskie przygotowania do ewentualnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Sekretarz Miasta Mariusz Klimczyk stwierdził, że suwalski samorząd poinformował Wojewodę Podlaskiego o zweryfikowaniu Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego i możliwości przyjęcia 1 115 uchodźców w 8 suwalskich obiektach. Decyzję w tej sprawie podejmie polski rząd. Anna Gawlińska zapytała o suwalskie propozycje do nowej edycji programu Polski Ład. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna poinformował, że Suwałki zgłosiły pięć propozycji: przebudowę ul. Franciszkańskiej z dwoma rondami, budowę drogi łączącej ul. Tysiąclecia Litwy z ul. I. Krasickiego, rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 (o tych propozycjach więcej pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”) oraz przebudowę ul. Wojska Polskiego II i ronda u zbiegu ul. Bulwarowej i ul. gen. W. Sikorskiego. Radna zapytała też m.in. o realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc poinformował, że trwa procedura podpisywania umowy na realizację tego projektu, a pracownicy weryfikują zgłoszenia chętnych do pełnienia roli asystenta osoby niepełnosprawnej. W Suwałkach zgłosiły się 43 osoby, w tym 12 osób wskazanych przez niepełnosprawnych. Asystenci muszą spełniać wszelkie wymogi formalne, bo Podlaski Urząd Wojewódzki rygorystycznie to kontroluje. A. Gawlińska zapytała też o dokumenty, na podstawie których można zostawić śmieci w punkcie przy ul. Raczkowskiej. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna stwierdził, że każdy mieszkaniec Suwałk może bezpłatnie pozostawić śmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Raczkowskiej 150A. Wystarczy jedynie udowodnić jakimkolwiek dokumentem, że zamieszkuje się w Suwałkach, bo mieszkańcy innych gmin muszą płacić za pozostawienie śmieci w Suwałkach. Tadeusz Czerwiecki zapytał o to, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapłaciła za wynajęcie hali Suwałki Arena na suwalski finał WOŚP. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski odpowiedział, że była to akcja charytatywna, z efektów której korzystają suwalczanie leczący się w suwalskim szpitalu i WOŚP nie płacił za wynajęcie hali. Bogdan Bezdziecki zainteresował się efektami rozmów z deweloperem budującym budynki na osiedlu Sobola Biel w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Ł. Kurzyna poinformował, że deweloper zobowiązał się do przygotowania za miesiąc koncepcji urządzenia parku w tym miejscu, z terminami jej realizacji.

K. Lauryn zwrócił uwagę na stan placów zabaw na terenach miejskich. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna stwierdził, że zobowiąże prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych do przygotowania informacji o stanie placów zabaw oraz do określenia potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie. Anna Ruszewska zapytała o przyczyny zróżnicowania kwot na prowadzenie klubów seniora w różnych częściach miasta. R. Rynkowski poinformował, że wyższe kwoty przeznaczone na prowadzenie Klubu Seniora przy ul. F. Chopina wynikają z zobowiązań samorządu do realizacji rządowego programu Senior Plus oraz z dłuższego czasu otwarcia tego klubu niż inne podobne placówki na terenie Suwałk, na prowadzenie których zostały ogłoszone konkursy. Radna zapytała też o rozstrzygnięcie przetargu w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ł. Kurzyna poinformował, że przetarg ogłoszono bo samorząd ma historycznie złe doświadczenia w sprawie prowadzenia komunalnego schroniska, a powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia schroniska nie było możliwe, bo nie ma takiego działania w tegorocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Schronisko poprowadzi nowy podmiot wyłoniony w przetargu, do którego nikt poza nim nie wystartował, chociaż właściwe informacje skierowano do różnych organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami (więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DTS”). J. Roszkowski zapytał o przyczyny umorzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla spalarni odpadów przy ul. Brylantowej. Ł. Kurzyna poinformował, że wynikało to z przyczyn formalnych bo inwestor zamierza zrealizować inwestycję mniejszą niż ta, na którą otrzymał decyzję środowiskową przed kilku laty. J. Schabieński zapytał o sposób rozpowszechnienia stanowiska suwalskiej Rady Miejskiej „Murem za polskim mundurem”. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec poinformował, że to stanowisko zostało rozpowszechnione przez media (m.in. na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Karol Korneluk zapytał o sposób informowania o realizacji bonu na szczepienia HPV. Zastępca prezydenta R. Rynkowski stwierdził, że akcja informacyjna już rozpoczęła się na stronie internetowej UM i w „DwuTygodniku Suwalskim” oraz jest prowadzona poprzez szkoły z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. Zajmie się tym też osoba odpowiedzialna w ratuszu za realizację programów zdrowotnych. Radny zaproponował przeprowadzenie akcji zachęcającej suwalczan do przekazywania 1% z podatku PIT na rzecz suwalskich organizacji pozarządowych. Ł. Kurzyna przypomniał, że taka zachęta pojawiła się już na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”, a na stronie internetowej Urzędu Miejskiego jest wykaz takich organizacji, na rzecz których można przekazywać 1% z podatku.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Radni zerwali współpracę z rosyjskim Czerniachowskiem i wsparli walczących Ukraińców

Informacja prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, w sprawie działań Miasta na rzecz ludności ukraińskiej, zerwanie współpracy z rosyjskim Czerniachowskiem oraz specjalne stanowisko Rady Miejskiej. To główne punkt sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbyła się w poniedziałek (7 marca).

Obrady rozpoczęły się od filmu z wystąpieniem mera Tarnopola Serhiy Nadal, który w krótkim wystąpieniu podziękował za okazaną pomoc mieszkańcom Tarnopola. Następnie Prezydenta Miasta Suwałk poinformował o działaniach suwalskiego samorządu w związku z wybuchem wojny na Ukrainie.

– Uruchomiliśmy punkt zbiórki darów, w którym przygotowano już ponad 40 palet z darami. Przygotowaliśmy transport humanitarny skierowany do miasta Tarnopol, poprosiłem naszych zachodnich partnerów o pomoc Ukraińcom – wymieniał prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz  w swoim wystąpieniu mówiąc o wielu innych działaniach, o których informujemy Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

W sesji wziął udział również Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, który przedstawił główne działania rządu w sprawie ukraińskiego kryzysu. Natomiast Anna Samoilenko, prezes Związku Ukraińców w Suwałkach  przekazała informację o działaniach jej organizacji. Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli decyzję o uchyleniu uchwały o współpracy pomiędzy Miastem Suwałki i Czerniachowskiem w obwodzie Kaliningradzkim.

– Miasto Suwałki, w obecnej rzeczywistości, nie wyobraża sobie współpracy z miastem partnerskim Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Współpraca ta została nawiązana w 2009 r., lecz faktem jest, że już od kilkunastu miesięcy tej współpracy nie prowadzono – powiedział Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej.

Na koniec radni jednogłośnie przyjęli Stanowisko w sprawie potępienia agresji Rosji na Ukrainę oraz wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.

Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ.

Top