Quiz Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?

Quiz Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Miejską Suwałk Roku Aleksandry Piłsudskiej, Muzeum Okręgowe w Suwałkach organizuje quiz pt. Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?, który odbędzie się 8 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 81.

Do udziału w quizie zapraszamy trzyosobowe zespoły złożone z uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W naszym założeniu nie będzie to typowy konkurs wiedzy, a połączenie dobrej zabawy z nauką. Na zwycięzców czekają nagrody. Liczba biorących udział zespołów jest ograniczona.

Na zgłoszenie zespołów czekamy do 30 października bieżącego roku (tel. 87 566 41 33, e-mail: historia@muzeum.suwalki.pl).

REGULAMIN QUIZU Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem quizu Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była? Jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 zwane dalej „Organizatorem”.

2. Quiz organizowany jest w ramach projektu „Suwałki Aleksandrze Piłsudskiej” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

3. Quiz odbędzie się w dniach 8 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 81.

4. Quiz dedykowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę quizu.

§ 2 Zasady uczestnictwa w quizie

1. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest akceptacja regulaminu przez uczestników.

2. W quizie mogą uczestniczyć trzyosobowe zespoły złożone z uczniów starszych klas szkoły podstawowej pod opieką nauczyciela (opiekuna zespołu).

3. Udział zespołu w quizie należy zgłosić do 30 października 2023 roku (tel. 87 566 41 33, e-mail: historia@muzeum.suwalki.pl). W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, nazwiska i imiona uczniów oraz imię, nazwisko telefon kontaktowy i e-meil nauczyciela (opiekuna zespołu).

4. Quiz będzie się składał z 15 pytań dotyczących biografii Aleksandry Piłsudskiej oraz wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Suwalszczyznę.

5. Zwycięskie zespoły wyłoni komisja wyznaczona przez Organizatora na podstawie udzielonych odpowiedzi

§ 3 Nagrody

1. Pięć zespołów, które uzyskają najlepszy wynik otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 100,00 zł każda (słownie: sto złotych).

2. Nagroda zostanie wydana bezpośrednio po zakończeniu quizu za pokwitowaniem jej odbioru.

3. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymają upominki.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Regulamin quizu dostępny jest w siedzibie Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej https://muzeum.suwalki.pl/

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu quizu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

Uczestnik quizu przyjmuje do wiadomości poniższe informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, tel. 87-566-57-50 lub adresem email: sekreta-riat@muzeum.suwalki.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zbigniew Walicki, tel. 601 397 826 io-do@muzeum.suwalki.pl

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu utrwalania przebiegu quizu oraz w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych w kraju i za granicą w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b RODO.

5. Przetwarzanie jest Niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w za-kresie niezbędnym do obsługi informacyjnej

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w quizie;

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji za-dania;

8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: do-stępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;

11. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”);

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

13. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wykaz lektur:

– Aleksandra Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 2004

– Katarzyna Droga, Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej, Kraków 2018

– Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich, oprac. Magda-lena Wołowska-Rusińska, Suwałki 2015

– K. Skłodowski, Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. O niepodległość Suwalszczyzny, Suwałki 2009

– Suwałki. Miasto nad Czarną Hańczą, praca zb. pod red. J. Kopciała, Suwałki 2005

Top