W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi dotyczącymi Przedszkola nr 3 w Suwałkach Urząd Miejski w Suwałkach informuje:

W dniu 15 kwietnia 2015 r. pięć nauczycielek Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach zgłosiło się do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z ustną skargą na dyrektora tego przedszkola, zarzucając mu m. in. mobbing, niepłacenie za godziny doraźnych zastępstw, obniżanie dodatku motywacyjnego bez uzasadnienia. Urząd Miejski w Suwałkach zareagował na tę skargę tj. zostały podjęte wszelkie możliwe i zgodne z prawem działania. W efekcie tej skargi zostały przeprowadzone przez Urząd następujące działania:

 • przeprowadzona została rozmowa przez Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk Panią Ewę Sidorek z dyrektorem przedszkola,
 • przeprowadzone zostały przez Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu kontrole
  w zakresie:
 • organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015,
 • zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015,
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2014/2015,
 • urlopy na żądanie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015,
 • realizacji zastępstw doraźnych oraz wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu nauczycieli w latach 2013 – 2015.
 • z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk Pani Ewy Sidorek
  w dniu 7 maja 2015 r. zostało zorganizowane spotkanie ze wszystkimi pracownikami przedszkola.

W wyniku przeprowadzonych działań zostały wydane zalecania pokontrolne dotyczące m. in. wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw, które nie były dotąd wypłacane nauczycielom (nauczycielom udzielano czasu wolnego za zrealizowane godziny zastępstw doraźnych). W ramach zaleceń pokontrolnych w kwietniu br. zostały wypłacone wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Podczas prawie 5-godzinnego spotkania w dniu 7 maja 2015 r. Zastępca Prezydenta Pani Ewa Sidorek wysłuchała wszystkich pracowników przedszkola, którzy chcieli wypowiedzieć się w kwestii sytuacji, jaka ma miejsce w przedszkolu, w tym m. in. związanej z konfliktem pomiędzy skarżącymi nauczycielkami i dyrektorem przedszkola w kontekście zarzutów wynikających ze skargi.

Podczas spotkania pracownicy przedszkola zajmowali bardzo różne, niejednokrotnie skrajne stanowiska w sprawie 29 zarzutów. Wszystkie zarzuty zostały przez Zastępcę Prezydenta omówione i dyskutowane. Wszyscy pracownicy mieli możliwość odniesienia się do omawianych problemów. Część tych zarzutów znalazło potwierdzenie w dokumentach, część z tych zarzutów było niezasadnych, część zarzutów zostanie rozpatrzona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny tj. Podlaskiego Kuratora Oświaty. Część zarzutów dotyczy komunikacji interpersonalnej w zespole pracowniczym i jest to najtrudniejszy element do zbadania. Strony zostały wysłuchane i podjęte zostały kolejne działania.

Prowadząc spotkanie Pani Ewa Sidorek przedstawiła działania podjęte przez Urząd w tej sprawie i apelowała do wszystkich pracowników przedszkola o wolę pojednania i wypracowanie sposobu zażegnania tej konfliktowej sytuacji. Należy dodać, że w czasie tego spotkania jedna z nauczycielek, poinformowała, że pani dyrektor na wcześniejszej radzie pedagogicznej podeszła do jednej ze skarżących nauczycielek i publicznie przeprosiła ją. Tym samym dała dowód na to, że chce porozumienia, zażegnania konfliktu i naprawienia atmosfery panującej w przedszkolu. W tej sytuacji nauczycielka ta sądziła, że konflikt zostanie zażegnany, co jak się okazało nie miało miejsca.

Nieprawdą jest, że w 2010 r. trafiło do Urzędu Miejskiego w Suwałkach sześć skarg nauczycieli tegoż przedszkola. W 2011 r. wpłynęło pismo jednej z nauczycielek, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie niewłaściwej (w jej ocenie), notatki jaką pani dyrektor sporządziła po obserwacji jej zajęć. Zastępca Prezydenta Marek Buczyński po zbadaniu sprawy poinformował, że z uwagi na fakt, że pani dyrektor wykonała zalecenia pokontrolne, jakie zaleciło Kuratorium Oświaty w tej sprawie, a ponadto nie zaszły również w tym przypadku nowe okoliczności (nauczycielka przebywała na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia ), brak jest uzasadnienia do zajmowania stanowiska w tej sprawie.

11 maja 2011 r. wpłynęło pismo nauczycielki Przedszkola nr 3 do Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk Marka Buczyńskiego z prośbą o odpowiedź na pytania i wątpliwości oraz pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości natury prawnej dotyczących współpracy z dyrektorem. W przedszkolu zostało niezwłocznie zorganizowane spotkanie z nauczycielką i dyrektorem przedszkola. Na to pismo została udzielona odpowiedź przez Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk, w którym zaapelował o przestrzeganie zasad współżycia społecznego przez obie strony.

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynęło do Biura Rady Miejskiej skarga na Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II .

W chwili obecnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące zasadności zarzutów zawartych w piśmie. Po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej zostanie podjęta decyzja dotycząca uznania zasadności skargi i ewentualnych dalszych działań podjętych w tej sprawie.

Podkreślić należy, że rok temu cała rada pedagogiczna, w tym skarżące nauczycielki, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pani Barbary Liminowicz – Goc na stanowisko dyrektora. Ponadto w 2013 r. praca pani Barbara Liminowicz – Goc została oceniona na ocenę wyróżniającą, tj. najwyższą z możliwych, przez oba organy (prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny). Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach w lutym tego roku kontrolowała Przedszkole nr 3 w Suwałkach. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W lutym 2014 r. przeprowadzona została przez pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach w przedszkolu ewaluacja zewnętrzna. Z raportu przesłanego w dniu 5 marca 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wynika, że relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są partnerskie, życzliwe i rzeczowe oraz oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na zasadach partnerstwa, współpracy i współdziałaniu. Atmosfera życzliwości i zaufania sprzyja efektywnej pracy.

Organem kontrolującym jest w chwili obecnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach i dopiero po rozpatrzeniu skargi przez tę komisję, Prezydent będzie mógł podjąć działania w stosunku do Dyrektora Przedszkola nr 3 w Suwałkach.

Z podanych informacji wynika, że Urząd Miejski w Suwałkach po otrzymaniu oficjalnej skargi podjął wszelkie możliwe prawem działania. Na tym etapie każda ze stron została wysłuchana, gromadzony jest materiał dowodowy, który zostanie poddany analizie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Suwałkach. Wszystkie zarzuty zostaną zbadane przez Komisję. Po otrzymaniu opinii Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Suwałkach podejmie uchwałę w sprawie uznania zasadności skargi, bezzasadności skargi, bądź częściowej zasadności skargi.