Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.,

zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2015

Zapraszamy podmioty posiadające poświadczoną praktykę zawodową i wpisane na listę uprawnionych do badań sprawozdań finansowych.

Oferta powinna zawierać m.in. ostateczną cenę netto i brutto za wykonanie usługi, polisę lub inny dokument ubezpieczenia prowadzonej działalności, wykaz wykonanych w roku 2015 badań sprawozdania finansowego spółek prawa handlowego za rok 2014.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PGK w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2015” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2015 r. do godz. 15.00 w siedzibie PGK w Suwałkach Spółka z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82 lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu).

Kryteria wyboru ofert zamieszczone są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.pgk.suwalki.pl/bip w zakładce ogłoszenia.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych.

265/2015