Przed pierwszym dzwonkiem

Przed pierwszym dzwonkiem

RynkowskiMiejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 w Suwałkach odbędzie się 4 września o godz. 9 w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza. O nadchodzącym roku szkolnym w suwalskich szkołach rozmawiamy z Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk Romanem Rynkowskim, odpowiedzialnym za sprawy oświaty w mieście.

– Ilu suwalskich uczniów i nauczycieli rozpocznie rok szkolny 2023/2024?
– W roku szkolnym 2023/2024 naukę rozpocznie 12 116 uczniów, których opieką obejmie 1 172 nauczycieli. Ostateczna liczba nauczycieli w suwalskich szkołach i placówkach oświatowych może ulec jednak zmianie, z uwagi na urlopy dla poratowania zdrowia, na dodatkowe zajęcia wynikające z dostarczanych przez rodziców uczniów w trakcie roku szkolnego opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na dodatkowe godziny przyznawane na potrzeby nauczania indywidualnego, a także wakaty, na które zostaną zatrudnieni nauczyciele, w przypadku, gdy godziny poszczególnych zajęć nie zostaną rozdysponowane. Liczba uczniów z kolei może różnić się ze względu na powroty dzieci z zagranicy i przyjęcia ich do szkół po 1 września 2023 r., dzieci z Ukrainy, a także dzieci z obwodu danej szkoły, które zgłoszą się do szkół chwilę przed rozpoczęciem roku szkolnego.

– Czym będzie różnił się ten rok szkolny od poprzedniego?
– 1 września 2023 r. pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w oddziale mistrzostwa sportowego, który został utworzony w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Z. Podhorskiego.
W ramach szkolenia sportowego będą realizowane trzy dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, piłka siatkowa i badminton. W klasie mistrzostwa sportowego oprócz zajęć z podstawy programowej uczniowie będą realizowali 16 godzin zajęć sportowych tygodniowo: 3 godziny wychowania fizycznego oraz 13 godzin szkolenia sportowego. Program szkolenia sportowego opracowany został przez Polski Związek Sportowy i zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki.
Od września 2023 r. nauczycielom suwalskich jednostek oświatowych przyznawane zostaną dodatki motywacyjne w wyższej wysokości. Szczegółowe zapisy przyznawania ww. dodatków reguluje uchwała nr LVIII/759/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.

– Jakie inwestycje wykonano w szkołach podczas wakacji?
– W chwili obecnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki realizowane są następujące inwestycje:
* kompleksowy remont basenu wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich,
* likwidacja barier architektonicznych w tej samej szkole,
* poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w mieście Suwałki – budowa drugiej windy w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego,
Ponadto w ramach planu remontów już zrealizowano m.in.:
* wymianę kotła warzelnego w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II,
* wymianę pieca kuchennego w Przedszkolu nr 6.
W trakcie realizacji jest:
* przebudowa pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na łazienkę dla dzieci grupy integracyjnej w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
* remont kapitalny łazienki i zaplecza (przy dużej sali gimnastycznej) w Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz,
* remont generalny łazienki z dostosowaniem do potrzeb dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich.
Na bieżąco w jednostkach oświatowych wykonywane są także drobne remonty i naprawy, takie jak malowanie ścian, odświeżanie sal, szpachlowanie, które są przeprowadzane przez szkoły we własnym zakresie.

– Jakie życzenia chciałby Pan przekazać nauczycielom, uczniom i rodzicom na nowy rok szkolny?
– Wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny 2023/2024, chciałbym życzyć aby był to rok wypełniony spokojną i twórczą pracą, aby zdobywanie wiedzy stało się ich pasją i fascynującą przygodą. Jestem przekonany, że w każdej sytuacji uczniowie spotkają się z życzliwością i wszechstronną pomocą nauczycieli, wychowawców i kolegów. Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół – by ten rok szkolny był jak najlepszy, pełen satysfakcji, jaką daje dobrze wykonana praca. Żeby podejmowany trud stał się źródłem zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów. Rodzicom natomiast spokojnego roku szkolnego, a przede wszystkim zadowolenia z osiągnięć i sukcesów szkolnych dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą.

Top