Prezydent Suwałk z wotum zaufania

Prezydent Suwałk z wotum zaufania

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok. Takie decyzje zdecydowaną większością głosów podjęli suwalscy radni na czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Odbyła się ona w formie hybrydowej. Część uczestników przebywała w sali obrad ratusza, a część połączyła się zdalnie.

Wotum zaufania dla prezydenta

Przed głosowaniem nad wotum zaufania dla prezydenta Cz. Renkiewicza odbyła się debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za 2021 r. Zgodnie z ustawą raport ma informować o jakości życia mieszkańców i poziomie rozwoju danego samorządu oraz wskazywać mocne jego strony i problemy wymagające rozwiązania. W Suwałkach takie raporty są przygotowywane od 2009 r., chociaż ustawowy obowiązek sporządzania takich dokumentów wprowadzono zaledwie przed kilku laty. Głos w debacie zabrał Piotr Wasilewski. 16 radnych zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Cz. Renkiewiczowi, a 6 było przeciw.

Pozytywnie oceniony budżet

Skarbnik miasta Wiesław Stelmach przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Wynika z niego, że po raz pierwszy od wielu lat ubiegłoroczny budżet zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami wynoszącą aż 31 mln zł. W dyskusji przedstawiciele klubów i ugrupowań wyrazili swoje opinie.

Zbigniew De-Mezer w imieniu klubu radnych „Łączą nas Suwałki” zapowiedział głosowanie za udzieleniem absolutorium. Działalność samorządu porównał do budowy domu przy ograniczonych możliwościach finansowych i w trudnych ubiegłorocznych warunkach ze względu na pandemię i inflację oraz podziękował prezydentowi Cz. Renkiewiczowi i jego współpracownikom za przeprowadzenie przez ten czas.

Jacek Juszkiewicz z klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość zapowiedział, że przedstawiciele tego klubu będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Suwałk, chociaż dostrzegają pozytywne rozwiązania w mieście, ale też widzą rzeczy które trzeba zmienić.

Łukasz Wojno z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk” zapowiedział warunkowe udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Suwałk, z oczekiwaniem na wypracowanie rozwiązań poprawiających kondycję finansową miasta.

Jacek Niedźwiedzki zapowiedział głosowanie za udzieleniem absolutorium. Zwrócił jednak uwagę na zagrożenia dla budżetów samorządowych wynikających ze zmian wprowadzonych przez rząd. Ostatecznie 16 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium Cz. Renkiewiczowi, a 7 było przeciw.

Radni za programami i planami
Ponadto radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia programu poprawy warunków życia mieszkańców miasta pn. „Suwalska Karta Mieszkańca”. Uchwalili Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024 oraz Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026. Rozpatrzyli również uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w sprawie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026. Określili też warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w mieście. Prezydent Suwałk zapowiedział możliwość korekty tej uchwały w zakresie pomocy klubowi Wigry Suwałki. Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie budynku przy ulicy Raczkowskiej 185 oraz terenu ograniczonego ulicami Modrzewiową, Majora Stefana Buczyńskiego, Papieża Jana Pawła II i Karola Brzostowskiego. Negatywnie rozpatrzyli także skargę mieszkanki na organizację publicznego transportu zbiorowego. Radni upoważnili Prezydenta Miasta Suwałk do zawarcia porozumienia z Gminą Suwałki w celu powołania ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Unii Europejskiej w latach 2022-2027.

Suwalski Budżet Obywatelski 2023

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Na realizacje projektów zostanie przeznaczonych 2,65 mln zł, z czego na:

– projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł – pula pieniędzy 100 tys. zł,
– projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł – pula pieniędzy 600 tys. zł,
– projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł – pula pieniędzy 1,95 mln zł.

Składanie przez mieszkańców wniosków z propozycjami do SBO na 2023 r. rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 19 sierpnia. Potem nastąpi publikacja opisów zweryfikowanych projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „DwuTygodniku Suwalskim”. Od 10 października do 4 listopada potrwa głosowanie nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami.

Garaże bezpieczne

Radni zdecydowali, że suwalczanie którzy mają garaż na miejskiej działce, nie muszą się martwić o jego utratę, bo będą mieli prawo pierwokupu nieruchomości w przetargu. Chodzi o 26 garaży przy ulicach: Klonowej, M. Reja, S. Moniuszki, E. Młynarskiego, A. Lityńskiego, gen. W. Andersa, E. Plater, Sejneńskiej i Ciesielskiej. Są to garaże murowane. Dotąd znajdowały się na działkach dzierżawionych.

W czasie sesji pięcioro radnych zadało pytania i złożyło oświadczenia. Anna Ruszewska zapytała czy powstanie w Suwałkach szkoła branżowa II stopnia. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że w ogłoszonym naborze do trzech klas zgłosiło się za mało chętnych i te klasy nie powstaną, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby w przyszłym roku takie klasy powstały. W tym roku ogłoszono nabór do klas o specjalności: technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego i technik technologii drewna. Radna zapytała też o termin powołania miejskiego rzecznika praw uczniów. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że powoła rzecznika niezwłocznie po spotkaniu z kandydatką na to stanowisko. Kamil Lauryn, Mariola Karpińska i Bogdan Bezdziecki zwrócili uwagę na trudną sytuację Wigier Suwałki i potrzebę wsparcia tego klubu sportowego. Prezydent Suwałk zadeklarował wolę dalszego wspierania klubu, który w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia działalności. Powstanie grupa z udziałem radnych, która ma wypracować rozwiązanie tego problemu. M. Karpińska zaproponowała powołanie miejskiego rzecznika praw nauczycieli, skoro ma być rzecznik praw ucznia. Prezydent Cz. Renkiewicz zasugerował, by przedyskutować tę propozycję na Komisji Oświaty, w której jest wielu radnych nauczycieli. Jacek Roszkowski zapytał o pracę ratowników w aquaparku oraz na kąpieliskach w Suwałkach i w okolicy. Dyrektor suwalskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji Waldemar Borysewicz poinformował, że sytuacja w aquaparku powinna powrócić do normy po tym jak OSiR doszedł do porozumienia z ratownikami. Do końca sierpnia ratownicy będą też pracować na kąpielisku nad Zalewem Arkadia. W OSiR zatrudnionych jest 16 ratowników. Niestety nie udało się znaleźć chętnych ratowników do pracy na plaży w Krzywem. W Starym Folwarku plażą zarządza PTTK. Radny zapytał też o możliwość skorzystania z kortów tenisowych. Dyrektor W. Borysewicz poinformował, że trawiaste korty nad Zalewem Arkadia są dostępne do godz. 21 za odpłatnością, która nie była podwyższana od kilku lat. Korty ceglane przy stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego będą dostępne wkrótce, po usunięciu usterek przez firmę, która remontowała ten obiekt.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top