Jednak oczekuje szerszych wyjaśnień w tej sprawie. Chodzi o petycję „TAK dla przywrócenia PKS Suwałki”. Inicjatorzy akcji zwrócili się do Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk o poparcie akcji.

– Popieram intencję wyrażoną w tej petycji. Jednak nie sposób pozostawić tego tematu bez szerszego wyjaśnienia zagadnień związanych z wydzieleniem i funkcjonowaniem przyszłego PKS Suwałki. Dobrze byłoby żeby inicjatorzy tej petycji, która składana jest w okresie trwającej kampanii wyborczej, przedstawili również informację, jak ich zdaniem taki proces powinien wyglądać – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk i stawia publiczne pytania, na które oczekuje publicznej odpowiedzi od autorów petycji.

Chodzi tu głównie o pytania i wątpliwości co do wydzielenia z PKS „NOVA” S.A.  odrębnego pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu gospodarczego PKS Suwałki, a w szczególności:

  • 1. W jaki sposób ma przebiegać proces wydzielenia – wyodrębnienia z istniejącego podmiotu gospodarczego PKS „NOVA” S.A.  nowego podmiotu gospodarczego PKS Suwałki?
  • 2. Kiedy miałoby to nastąpić?
  • 3. Jaka będzie struktura właścicielska wydzielonego podmiotu PKS Suwałki – kto będzie posiadał akcje lub udziały?
  • 4. Kto ewentualnie będzie pokrywał straty tego podmiotu lub go dokapitalizuje?
  • 5. Według jakich zasad będzie wydzielony z PKS „NOVA”S.A.  majątek trwały i obrotowy czyli aktywa  oraz pasywa dla PKS Suwałki?
  • 6. Jak będzie wyglądał proces podziału kadr na dwa odrębne podmioty gospodarcze?

– Nikt z nas nie chce żeby reaktywować PKS w Suwałkach, który będzie dysponował przestarzałym majątkiem, starymi autobusami i bazą kwalifikującą się do remontu. Jeżeli spółka będzie potrzebowała dokapitalizowania, to czy właściciel będzie skłonny to zrobić? Brakuje też wiedzy, czy taka spółka będzie zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej z dodatnim wynikiem finansowym. Widzimy, że bardzo dynamicznie rozwija się rynek prywatnych przewoźników na trasach dalekobieżnych, a trasy powiatowe i międzygminne są najczęściej nierentowne – podsumowuje Prezydent Suwałk i oczekuje, że na te pytania odpowiedź powinna paść już teraz.