na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 22838/7 o powierzchni 0,0156 ha, położonej przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00028356/5. Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe wykonane przez Inwestora do nieruchomości położonej na działkach o nr geod. 22837/1 i 22837/3. Ponadto na działce znajduje się nieczynna i wyłączona z eksploatacji sieć ciepłownicza. Dodatkowo na nieruchomości zaprojektowana jest sieć kanalizacji kablowej teletechnicznej – inwestor MATRIX Cezary Taraszkiewicz. Istnieje również sieć telekomunikacyjna będąca własnością ORANGE Polska S.A. oraz sieć elektroenergetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Dodatkowo Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na czas nieoznaczony na części działki nr 22838/7 nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia o szerokości 1 m wzdłuż granicy z działkami nr 25156 (ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 30H) i nr 25157 (ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 30I) na rzecz każdoczesnych właścicieli tych działek. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zawiera się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10U – zwarta zabudowa usługowa z zakresu handlu, drobnego rzemiosła, gastronomii i innych usług. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.04.2019 roku. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 25156, 25157 i 22837/1 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena wywoławcza: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 21 września 2023 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg w dniu 18 stycznia 2024 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:

– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 18 kwietnia 2024 roku.

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 kwietnia 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

83/2024

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, iod@um.suwalki.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

d) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.

e) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

g) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

h) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.

i) Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.

j) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.