Prezydent Miasta Suwałk ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha – posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, działką nr 32943/4 o powierzchni 0,1355 ha- posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041272/9 oraz działką nr 32944/7 o powierzchni 0,0668 haposiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00032910/8, położone w Suwałkach przy ul. Utrata. Nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6857 ha przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowo – handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.02.2020 roku.

Cena wywoławcza: 480 000 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 Pierwszy przetarg w dniu 25 maja 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg w dniu 26 sierpnia 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg w dniu 28 października 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg w dniu 11 stycznia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Piąty przetarg w dniu 28 kwietnia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

131/2022

Top