PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

 1. działka nr geod: 32823 o  powierzchni 1,4596 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4596 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 292 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).

 1. działki nr geod: 31285/6, cz. 31211 o łącznej powierzchni 0,6055 ha, położone w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,6055 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 121 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych).

Wadium w wysokości  12 zł (słownie: dwanaście złotych).

 1. działka nr geod: 31246 o powierzchni 2,5695 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5695 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 514 zł (słownie: pięćset czternaście złotych).

Wadium w wysokości 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych).

 1. działka nr geod: 30268/2 o powierzchni 0,0584 ha, położona w Suwałkach przy ul. 23 Października, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0584 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakałarzewską i St. Staszica w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2006 r. (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 94, poz. 924 z dnia 04.04.2006 r.) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty)

 1. działka nr geod: 34150 o powierzchni 0,8383 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2778 ha, nieużytki o pow. 0,1688 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,3917 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 168 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych).

Wadium w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

 1. działki nr geod: 31981/1, 31989/3 o łącznej powierzchni 0,3206 ha, położone w Suwałkach przy ul. Mariana Buczka, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz. 1915) działka o nr geod: 31981/1 zawiera się w konturze o symbolu 6KD – droga publiczna klasy Z – zbiorcza, działka 31989/3 zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

     Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote).

      Wadium w wysokości 6 zł  (słownie: sześć złotych).

 1. działki nr geod: 32725, 32874 o łącznej powierzchni 2,6061 ha, położone w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2120 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,8506 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5435 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 521 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych).

Wadium w wysokości 52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote).

 1. działka nr geod: 32862/4 o powierzchni 2,6053 ha, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,6053 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 521 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych).

Wadium w wysokości 52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote).

 1. działka nr geod: 32767 o powierzchni 1,7948 ha, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7948 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 359 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 36 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych).

 1. działka nr geod: 31304 o powierzchni 3,1112 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Zastawie, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1112 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 622 zł (słownie:  sześćset dwadzieścia dwa złote).

Wadium w wysokości 62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 października 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

 • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

287/2015